Tytuł / przedmiot przetargu

Zapytanie ofertowe na obsługę i serwis techniczny stacji transformatorowej 15/0,4 kV o mocy 200 kVA w Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą

Zmiany w przetargu
Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy przesłać do Organizatora zapytania ofertowego Grupy Nowy Szpital Holding S.A ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 10.06.2020 r.
Data rozpoczęcia
26/05/2020
Ogłaszający przetarg
Organizator: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin Zamawiający: Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. ul. Narutowicz 6 666-470 Kostrzyn nad Odrą
Sposób prowadzenia przetargu
Tryb: Zapytanie Ofertowe z Ogłoszeniem
Kryterium wyboru oferty
Organizator postępowania dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
Termin wykonania zamówienia

od daty podpisania umowy przez okres 12/24 lub 36 miesięcy.

Termin związania ofertą
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
Koordynator postępowania: Krzysztof Chołociński, Dział zakupów, tel. 41 2403003; kom. 661959186, e- mail: kcholocinski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi

Treść warunków wspólpracy w zakresie obsługi i serwisu technicznego wraz z niezbędnymi pomiarami elektrycznymi stacji transformatorowej, czasem reakcji i zapisów w umowie zostanie ustalona na etapie wyboru oferty.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również wyposażenie stacji transformatorowej w „Instrukcję Eksploatacji Stacji Elektrycznej” stacji transformatorowej So-2742 Sanatorium i odpowiednio do wymogów tejże instrukcji w sprzęt ochronny

Rozstrzygnięcie przetargu

Na podstawie określonych kryteriów, dokonano porównania złożonych ofert i wybrano ofertę firmy:

Kompleksowe usługi elekro-energetyczne, budowlane i projektowe Sebastian Wasztan
ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa