Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej www.nowyszpital.pl
Grupa Nowy Szpital Holding S.A. zapewnia dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2013 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2013 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
• na stronie opublikowane dokumenty, które są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
• nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne.
• niektóre artykuły nie mają nagłówków w śródtytułach.

Ułatwienie na stronie:

Strona posiada:

  • wersję kontrastową “DLA NIEDOWIDZĄCYCH”
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-08-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
adres poczty elektronicznej info@nowyszpital.pl
telefon 502 273 465

Tą samą drogą można złożyć:
– wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej,
– skargę na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna też określić formę tej informacji.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.