Tytuł / przedmiot przetargu

 

Przedmiot zamówienia:
Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawami płynów infuzyjnych dla Jednostek należących do Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 z dnia 20.04.2022

Termin składnia ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 25.04.2022 do godz. 11:00.

Termin i miejsce składania ofert
Miejsce i termin składnia ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin do dnia 21.04.2022 do godz. 12:00. Oferent jest zobowiązany do wysłania wersji elektronicznej w formie edytowalnej i nieedytowalnej załącznika nr 2 – szczegółowa oferta cenowa, która winna być przesłana na adres e-mail: kkonopka@nowyszpital.pl  najpóźniej godzinę po terminie otwarcia ofert. Dopuszcza się możliwość złożenia całej oferty elektronicznie. Wszelkie oferty wniesione po terminie mogą zostać niezwłocznie zwrócone Oferentom. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora tj. Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A.. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w dniu 21.04.2022 o godz. 12:30 Termin związania z Ofertą. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Data rozpoczęcia
11/04/2022
Ogłaszający przetarg
1 Zamawiający i Organizator: 1.1 Zamawiający: • Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin • Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o., ul. Ks. A. Kostki 33, 67-400 Wschowa • Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie Sp. z o.o., 66-440 Skwierzyna • Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią • Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn • Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno • Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa • Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz • Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin 1.2 Organizator: Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, działający jako pełnomocnik Zamawiających
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”
Kryterium wyboru oferty
Cena
Termin wykonania zamówienia

Z Oferentem, który zostanie wybrany w drodze postepowania zostanie podpisana umowa na 12 miesięcy.

Termin związania ofertą
120 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Katarzyna Konopka, Dział przetargów telefon 661 959 186, e-mail: kkonopka@nowyszpital.pl Zapytania proszę kierować na e-mail: kkonopka@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu