Tytuł / przedmiot przetargu

„Przebudowa i rozbudowa budynku szpitala o rejestrację i izolatkę dla Izby Przyjęć oraz budowy wiaty dla karetek w Nowym Szpitalu we Wschowie.”

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 z dnia 09.06.2021 r.

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 10 a)  warunków postępowania]oraz sposób składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 14.06.2021 r. do godz. 12:00. lub drogą mailową na adres: mkwasiborska@nowyszpital.pl  z zastrzeżeniem dosłania oryginalnych dokumentów w wersji papierowej do dnia 16.06.2021 r do godziny 12stej
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 14.06.2021 r. o godzinie: 12:30

 

Jednocześnie zmianie ulega termin zadawania pytań (pkt 8 a) warunków postepowania

Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej:  www.nowyszpital.pl. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 11.06.2021 r

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 10.06.2021 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 10.06.2021 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia
26/05/2021
Ogłaszający przetarg
1) Zamawiający: a) a) Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. ul. Ks. Andrzeja Kostki 33 67-400 Wschowa b) Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653 działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia to 16 tygodni od daty podpisania umowy.

Termin związania ofertą
Termin związania ofertą Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są: a) w zakresie merytorycznym: inż. Iwona Nowicka tel. 506-971-805, e-mail: INowicka@nowyszpital.pl b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Teresa Tyczyńska , tel. 41 240 14 07; e- mail: ttyczynska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu

26.07.2021 r. – rozstrzygnięcie przetargu

Na podstawie określonych kryteriów wybrano następującą ofertę:

Oferta nr 1

Firma: PSB-EWAN Spółka z o.o.

ul. Dąbrówki 7, 56-200 Góra

Kwota oferty: 581 152,00 zł brutto