Projekt grantowy: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (POWR.05.02.00-00-001/20)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Umowa o powierzenie grantu nr COVID-19.02.04.30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 17 czerwca 2021 r. zawarta w Zielonej Górze pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim w Zielonej Górze a Nowym Szpitalem we Wschowie Sp. z o.o.

Cele Projektu:

Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL).

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o.
ul. Ks. Andrzeja Kostki 33
67-400 Wschowa
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL)

Rezultaty projektu:

Liczba osób uprawnionych do otrzymania dodatku do wynagrodzenia – 24 osoby (Pielęgniarka – 11 osób, Ratownik medyczny – 1 osoba, Fizjoterapeuta – 3 osoby, Opiekun medyczny – 9 osób).

Kwota przyznanego grantu – 142 355,64 zł (100,00%), w tym:
* Europejski Fundusz Społeczny – 119 820,74 zł (84,17%)
* Dotacja celowa – 22 534,90 zł (15,83%)

Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 31.08.2021