Projekt grantowy: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (POWR.05.02.00-00-001/20)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Umowa o powierzenie grantu nr COVID-19.02.02.24 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 17 czerwca 2021 r. zawarta w Bydgoszczy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Bydgoszczy a Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.

Cele Projektu:

Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL).

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
ul. Wolności 27
87-200 Wąbrzeźno
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL)

Rezultaty projektu:

Liczba osób uprawnionych do otrzymania dodatku do wynagrodzenia – 21 osób (Pielęgniarka – 8 osób, Opiekun medyczny – 12 osób, Osoba sprzątająca – 1 osoba).

Kwota przyznanego grantu – 102 361,08 zł (100,00%), w tym:
Europejski Fundusz Społeczny – 86 157,32 zł (84,17%)
Dotacja celowa – 16 203,76 zł (15,83%)

Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 31.08.2021