Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Projekt grantowy: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (POWR.05.02.00-00-001/20)

Umowa o powierzenie grantu nr COVID.19.04.10 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 28 października 2020 r. zawarta w Zielonej Górze pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim w Zielonej Górze a Nowym Szpitalem w Szprotawie Sp. z o.o.   

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.
Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL) 

Cele Projektu:

Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL)

Rezultaty projektu:

Liczba osób uprawnionych do otrzymania dodatku do wynagrodzenia – 21 osób (Pielęgniarka – 9 osób, Fizjoterapeuta – 5 osób, Opiekun medyczny – 7 osób).

Kwota przyznanego grantu – 100 413,53 zł, w tym:

  • dodatek do wynagrodzeń (część A) – 85 826,72 zł 
  • zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu (część B) – 14 586,81 zł

 Źródła finansowania Projektu:

Wartość całkowita Projektu – 100 413,53 zł (100,00%), w tym:

  • Europejski Fundusz Społeczny – 84 518,07 zł (84,17%)
  • Dotacja celowa – 15 895,46 zł (15,83%)

 Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 31.12.2020