Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
Projekt grantowy: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (POWR.05.02.00-00-001/20)

Umowa o powierzenie grantu nr COVID.19.02.14 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 30 października 2020 r. zawarta w Bydgoszczy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Bydgoszczy a Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL)

Cele Projektu:

Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL)

Rezultaty projektu:

Liczba osób uprawnionych do otrzymania dodatku do wynagrodzenia – 21 osób (Pielęgniarka – 8 osób, Fizjoterapeuta – 3 osoby, Opiekun medyczny – 9 osób, Osoba sprzątająca – 1 osoba).

Kwota przyznanego grantu – 48 247,59 zł, w tym:

  • dodatek do wynagrodzeń (część A) – 33 660,78 zł
  • zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu (część B) – 14 586,81 zł

Źródła finansowania Projektu:

Wartość całkowita Projektu – 48 247,59 zł (100,00%), w tym:

  • Europejski Fundusz Społeczny – 40 610,00 zł (84,17%)
  • Dotacja celowa – 7 637,59 zł (15,83%)

Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 31.12.2020