Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Projekt grantowy: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (POWR.05.02.00-00-001/20)

Umowa o powierzenie grantu nr COVID.19.04.16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 28 października 2020 r. zawarta w Zielonej Górze pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim w Zielonej Górze a Nowym Szpitalem we Wschowie Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o.
ul. Ks. Andrzeja Kostki 33, 67-400 Wschowa
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL), Hospicjum

Cele Projektu:

Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) i Hospicjum.

Rezultaty projektu:

Liczba osób uprawnionych do otrzymania dodatku do wynagrodzenia – 35 osób (Pielęgniarka – 24 osoby, Fizjoterapeuta – 3 osoby, Opiekun medyczny – 8 osób).

Kwota przyznanego grantu – 204 121,93 zł, w tym:

  • dodatek do wynagrodzeń (część A) – 179 810,58 zł
  • zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu (część B) – 24 311,35 zł

Źródła finansowania Projektu:

Wartość całkowita Projektu – 204 121,93 zł (100,00%), w tym:

  • Europejski Fundusz Społeczny – 171 809,43 zł (84,17%)
  • Dotacja celowa – 32 312,50 zł (15,83%)

Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 31.12.2020