Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
Projekt grantowy: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (POWR.05.02.00-00-001/20)

Umowa o powierzenie grantu nr COVID.19.04.03 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 28 października 2020 r. zawarta w Zielonej Górze pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim w Zielonej Górze a Nowym Szpitalem w Świebodzinie Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL)

Cele Projektu:

Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL)

Rezultaty projektu:

Liczba osób uprawnionych do otrzymania dodatku do wynagrodzenia – 13 osób (Pielęgniarka – 4 osoby, Fizjoterapeuta – 2 osoby, Opiekun medyczny – 7 osób).

Kwota przyznanego grantu – 95 453,67 zł, w tym:

  • dodatek do wynagrodzeń (część A) – 86 423,74
  • zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu (część B) – 9 029,93

Źródła finansowania Projektu:

Wartość całkowita Projektu – 95 453,67 zł (100,00%), w tym:

  • Europejski Fundusz Społeczny – 80 343,35 zł (84,17%)
  • Dotacja celowa – 15 110,32 zł (15,83%)

Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 31.12.2020