Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Projekt grantowy: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (POWR.05.02.00-00-001/20)

Umowa o powierzenie grantu nr COVID.19.02.06 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 30 października 2020 r. zawarta w Bydgoszczy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Bydgoszczy a Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL)

Cele Projektu:

Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL)

Rezultaty projektu:

Liczba osób uprawnionych do otrzymania dodatku do wynagrodzenia – 9 osób (Pielęgniarka – 4 osoby, Fizjoterapeuta – 1 osoba, Opiekun medyczny – 4 osoby).

Kwota przyznanego grantu – 19 612,95 zł, w tym:

  • dodatek do wynagrodzeń (część A) – 13 361,46 zł
  • zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu (część B) – 6 251,49 zł

Źródła finansowania Projektu:

Wartość całkowita Projektu – 19 612,95 zł (100,00%), w tym:

  • Europejski Fundusz Społeczny – 16 508,22 zł (84,17%)
  • Dotacja celowa – 3 104,73 zł (15,83%)

Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 31.12.2020