Tytuł / przedmiot przetargu

Świadczenie usługi serwisowej Tomografu Komputerowego dla Nowy Szpital Sp. z o.o., Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.

Zmiany w przetargu
Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy przesłać do Organizatora zapytania ofertowego Grupy Nowy Szpital Holding S.A ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 27.05.2020 r. do godziny 12:00.
Data rozpoczęcia
19/05/2020
Ogłaszający przetarg
Organizator: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin Zamawiający: 1. Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin (prowadząca Szpital ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie) 2. Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. ul. 1000-lecia 13 32-300 Olkusz 3. Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6 66-200 Świebodzin
Sposób prowadzenia przetargu
Tryb: Zapytanie Ofertowe z ogłoszeniem
Kryterium wyboru oferty
Organizator postępowania dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w zależności od ceny w zaproponowanym pakiecie
Termin wykonania zamówienia

od daty podpisania umowy przez okres 12/24 lub 36 miesięcy.

Termin związania ofertą
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
Koordynator postępowania: Krzysztof Chołociński, Dział zakupów, tel. 412403003; kom. 661959186, e- mail: kcholocinski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu

Na podstawie kryteriów, określonych w Warunkach Postępowania Ofertowego oraz Specyfikacji Usług Serwisowych dokonano porównania złożonych ofert i w zakresie  serwisu Tomografu Komputerowego dla Nowego Szpitala Sp. z o.o., Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o., Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o.wybrano ofertę firmy: ALTHEA POLSKA SP. z O.O.