Tytuł / przedmiot przetargu

“Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji urządzeń wodnych/technicznych Nowego Szpitala w Świeciu celem skuteczenego zapewnienia parametrów jakościowych i ilościowych wody przeznaczonej w Nowym Szpitalu w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 126 do spożycia”.

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 03.01.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 03.01.2019 r. o godzinie: 12:30
Data rozpoczęcia
18/12/2019
Ogłaszający przetarg
Zamawiający: Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Adres do korespondencji: Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie. Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

a) I Etap – wykonanie niezbędnych badań, uzgodnień, o ile konieczne ekspertyz oraz opracowanie Projektu koncepcyjnego technologii uzdatniania wody, obejmującego modernizację urządzeń wodnych/technicznych celem uzyskania skutecznej technologii uzdatniania wody przed przystąpieniem do wykonywania Projektu budowlano-wykonawczego, wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji Zamawiającego w terminie 50 dni roboczych od dnia podpisania Umowy,
b) II Etap – Wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej objętej przedmiotem Umowy w terminie 120 dni od daty podpisania umowy wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami.
c) III Etap – Wykonanie robót budowlanych – montażowych – instalacyjnych 180 dni od daty podpisania umowy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta w zakresie zgodnym z prawem budowlanym, nad wykonywaniem robót budowlanych, na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej – do dnia zakończenia robót budowlanych.
d) IV Etap – Wykonanie nowego OPERATU WODNOPRAWNEGO i uzyskanie zmiany DECYZJI o POZWOLENIU WODNOPRAWNYM – 120 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy w zakresie objętym III Etapem wymienionym w pkt. B. ppkt. c)

Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszital.pl ; b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e-mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl ; c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Roman Szatkowski, tel. kom.: 507 119 897; e- mail: rszatkowski@nowyszpital.pl.
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu
Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 z dnia 03.01.2019 r.
Grupa Nowy Szpital Holdning S.A. jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 11.01.2019 w związku z powyższym: Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecinie, w terminie do dnia 11.01.2019 r. do godziny 12:00
Zmiana nr 2 z dnia 10.01.2019 r.
Grupa Nowy Szpital Holdning S.A. jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 24.01.2019 w związku z powyższym: Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecinie, w terminie do dnia 24.01.2019 r. do godziny 12:00
Zmiana nr 3 z dnia 24.01.2019 r.
Grupa Nowy Szpital Holdning S.A. jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 31.01.2019 w związku z powyższym: Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecinie, w terminie do dnia 31.01.2019 r. do godziny 12:00