Tytuł / przedmiot przetargu

Pełnienie funkcji Projektanta sprawującego nadzór autorski na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „PRZEBUDOWA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM W BUDYNKU SZPITALA W ŚWIECIU” współfinasowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Projekt Nr (RPKP.06.01.01-04-0066/17)

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 z dnia 22.01.2020 r. Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 29.01.2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 29.01.2020 r. o godzinie: 12:30

Zmiana nr 2 z dnia 29.01.2020 r. Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 05.02.2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 05.02.2020 r. o godzinie: 12:30

Zmiana nr 3 z dnia 05.02.2020 r. Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 12.02.2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 12.02.2020 r. o godzinie: 12:30

Zmiana nr 4 z dnia 12.02.2020 r. Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 25.02.2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 25.02.2020 r. o godzinie: 12:30

Zmiana nr 5 z dnia 25.02.2020 r. Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 03.03.2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 03.03.2020 r. o godzinie: 12:30

Zmiana nr 6 z dnia 03.03.2020 r.Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 10.03.2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 10.03.2020 r. o godzinie: 12:30

Zmiana nr 7 z dnia 10.03.2020 r. Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 17.03.2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 17.03.2020 r. o godzinie: 12:30

Zmiana nr 8 z dnia 17.03.2020 r. Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 24.03.2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 24.03.2020 r. o godzinie: 12:30

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 24.03.2020 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 24.03.2020 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia
14/01/2020
Ogłaszający przetarg
a) Zamawiający: Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, prowadzący: Nowy Szpital w Świeciu Adres do korespondencji: Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie b) Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653 działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z załącznikiem pn.: Szczegółowe Warunki Przetargu.
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

1. Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy,
2. Zakończenie z datą podpisania protokołu końcowego odbioru robót objętych zadaniem inwestycyjnym określonym w dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 20.12.2020r.

Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Beata Belt, tel. kom.: 500 178 107; e- mail: bbelt@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi

szczegółowe warunki przetargu_

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – nie dotyczy

załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

załącznik nr 4 – wzór umowy

załącznik nr 5 – szczegółowy opis przedmiotu postępowania

załącznik nr 6 – klauzula informacyjna RODO

załącznik nr 7 – przykładowy wzór listy projektów budowlanych dla obiektów użyteczności publicznej przez projektanta z co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym przy sprawowaniu nadzoru autorskiego

Załączniki do SOPZ

załącznik nr 1 do SOPZ -_decyzja nr 650/2017 z dn. 10.10.2017 starosty świeckiego o pozwoleniu na budowę “przebudowa oddziału ginekologiczno-położniczego wraz z blokiem porodowym w budynku szpitala, zlokalizowanego na terenie działki nr 854/17 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto, w zabudowie usług zdrowotnych (dezycja stała się ostateczna w dniu 02.11.2017 r.)

załącznik nr 2 do SOPZ – projekt budowlany przebudowy (modernizacji) oddzialu ginekologiczno-położniczego wraz z blokiem porodowym, kat. obiektu budowlanego – XI; autorzy projektu: branża architektoniczna mgr inż. Arch. Tomasz Cenarski, ekspertyza techniczna (opracowujący) mgr inż Stanisław Grudzień, Instalacje Sanitarne (projektant) mgr inż Jarosław Markiton. Instalacje elektryczne inż. Witold Wojciechowski, data opracowania lipiec 2017 r.

załącznik nr 3 do SOPZ – decyzja 240/2019 znak AB.8740.1.Św.704-2019 z dn. 30 kwietnia 2019 r. wydana do zamiennego projektu budowlanego wykonanego przez Biuro Projektów i Realizacji Architektury WAW Włodzimierz Kaniewski. Decyzja nr 24/2019 znak AB.8740.1.Św.704.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmienia pierwszą DECYZJĘ nr 650/2017 z dnia 10.10.2017 o pozwoleniu na budowę i obejmuje zmiany w zakresie dostosowania inwestycji do wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i pożarowego o charakterze istotnym w stosunku do pierwotnego projektu

załącznik nr 4 do SOPZ – Zamienny projekt budowlany przebudowy oddziału ginekologiczno-położniczego wraz z blokime porodowym w budynku szpitala w Śweciu w zakresie dostosowania do zgodności z przepisami bezpieczeństwa sanitarnego i p.poż., opracowany dla Inwestora Nowy Szpital w Świeciu sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 126 70-526 Świecie, “Główny projektant mgr inż. arch Włodzimierz Witwcki; data opracowania 25 marca 2019 oraz rewizja do projektu

Rozstrzygnięcie przetargu