Tytuł / przedmiot przetargu

“Wykonanie koncepcji architektonicznej łącznika przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 3 na terenie działki nr ew. 1708/4 w Szubinie na potrzeby Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.”

Zadanie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i Projektu nr RPKP.06.01.01-04-0069/17 pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o

Zmiany w przetargu

ZMIANA NR 1  z dnia 24.05.2022

Zamawiający zmienia termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 31.05.2022 r. do godziny: 12:00 .

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 31.05.2022 r. o godzinie: 12:30

 

ZMIANA NR 2  z dnia 31.05.2022

Zamawiający zmienia termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 02.06.2022 r. do godziny: 12:00 .

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 02.06.2022 r. o godzinie: 12:30

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 31.05.2022 r. do godziny: 12:00 . Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 31.05.2022 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia
16/05/2022
Ogłaszający przetarg
Zamawiający: Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią. Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 70 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu.
Kryterium wyboru oferty
100% cena
Termin wykonania zamówienia

60 dni od daty zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

Termin związania ofertą
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
W zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl , W zakresie formalnym postępowania zakupowego: Ewa Januszaniec, tel.: 41 240 30 03; kom.: 661 959 185 e mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl, W zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Jarosław Staszak, tel. 516 151 197; e- mail: jstaszak@nowyszpital.pl.
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu

 

Zestawienie z otwarcia ofert ( postępowanie 2022-965)

Dnia 02.06.2022r. w siedzibie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

Wykaz poszczególnych zadań w przetargu:

Oferent Kwota brutto
1 Pracownia Projektowa Wykrzyknik

Rynek 10

43-190 Mikołów

30 750,00 zł
2 Aranż Bud dr inż. Eryk Dayek

Pracownia Projektowa

Ul. P. Skargi 3/1

65-416 Zielona Góra

34 932,00 zł
3 Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia

Pl. Solidarności 1/3/5

53-661 Wrocław

 22 755,00 zł

 

W etapie negocjacji, zakończonym dn. 07.06.2022r., wszyscy oferenci podtrzymali pierwotnie złożone oferty,tj.:

 

Oferent Ilość Kwota brutto
1 Pracownia Projektowa Wykrzyknik

Rynek 10

43-190 Mikołów

1 30 750,00 zł
2 Aranż Bud dr inż. Eryk Dayek

Pracownia Projektowa

Ul. P. Skargi 3/1

65-416 Zielona Góra

1 34 932,00 zł
3 Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia

Pl. Solidarności 1/3/5

53-661 Wrocław

1   22 755,00 zł

 

 

 

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

 

         FIRMA:                                          KWOTA:

 

Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia

Pl. Solidarności 1/3/5

53-661 Wrocław

            22 755,00 zł