Tytuł / przedmiot przetargu

„Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 354 m2 w budynku głównym szpitala w Olkuszu celem utworzenia Apteki Szpitalnej (Zadanie nr 1;  ok. 139 m2) oraz  celem utworzenia Centralnej Sterylizatorni (Zadanie nr 2; ok. 215 m2)”

Zmiany w przetargu

Sprostowanie nr 1 z dnia 23.05.2022 r.

Zamawiający informuje, że w Warunkach Przetargu w pkt 15 zostaje poprawiona omyłka:

było:

„Zadanie nr 1 – Przebudowa pomieszczeń szpitalnych w celu utworzenia Działu farmacji szpitalnej na 1 piętrze segmentu B w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o. – 30 dni od daty zawarcia umowy

Zadanie nr 2 – Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centralnej sterylizatorni na 1 piętrze segmentu B w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o. – 120 dni od zawarcia umowy”

jest:

Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi: 20 tygodni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem oddania Centralnej Sterylizacji w terminie 12 tygodni od daty podpisania umowy.

 

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 30.05.2022 r. do godziny: 12:00 . Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 30.05.2022 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia
13/05/2022
Ogłaszający przetarg
Zamawiający: a) Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz, b) Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653 działający, jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi: 20 tygodni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem oddania Centr lanej Sterylizacji w terminie 12 tygodni od daty podpisania umowy.

Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl oraz Iwona Nowicka, tel.: 691 596 726 ; e-mail: inowicka@nowyszpital.pl: b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Marzanna Wójcik, tel. kom.: 509 908 653; e- mail: mwojcik@nowyszpital.pl oraz Zenona Grzebinoga tel. kom. 41 240 12 14 e-mail: zgrzebinoga@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z dnia 23.05.2022 r.

 

Warunki przetargu 2022-964

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty 2022-964

Załącznik nr 3 – Oświadczenie 2022-964

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 2022-964

Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 2022-964

                          Załącznik nr 1.1 do SOPZ – Zadanie 1 (Apteka szpitalna) Projekt budowlany

                           Załącznik nr 1.2 do SOPZ – Zadanie 1 (Apteka szpitalna) Projekt Wykonawczy – branża architektoniczna

                           Załącznik nr 1.3 do SOPZ – Zadanie 1 (Apteka szpitalna) Projekt Wykonawczy – branża elektryczna

                           Załącznik nr 1.4 do SOPZ – Zadanie 1 (Apteka szpitalna) Projekt Wykonawczy – branża sanitarna w zakresie instalacji                                                                                   wentylacji i klimatyzacji

                           Załącznik nr 1.5 do SOPZ – Zadanie 1 (Apteka szpitalna) Projekt Wykonawczy – branża sanitarna w zakresie instalacji c.o

                           Załącznik nr 1.6 do SOPZ – Zadanie 1 (Apteka szpitalna) Projekt Wykonawczy – branża sanitarna w zakresie instalacji                                                                                   wodno-kanalizacyjnej

Załącznik nr 2 do SOPZ – Zadanie 2 (Sterylizatornia) Pozwolenie na budowę

Załącznik nr 2.1 – Zadanie 2 (Sterylizatornia) Projekt budowlany

Załącznik nr 2.2 do SOPZ – Zadanie 1 (Sterylizatornia) Projekt Wykonawczy – branża architektoniczna

Załącznik nr 2.3 do SOPZ – Zadanie 2 (Sterylizatornia) Projekt Wykonawczy – branża elektryczna z dnia 02.03.2022 r.

Załącznik nr 2.4 do SOPZ – Zadanie 2 (Sterylizatornia) Projekt Wykonawczy – branża sanitarna w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Załącznik nr 2.5 do SOPZ – Zadanie 2 (Sterylizatornia) Projekt Wykonawczy – branża sanitarna w zakresie instalacji c.o

Załącznik nr 2.6 do SOPZ – Zadanie 2 (Sterylizatornia) Projekt Wykonawczy – branża sanitarna w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej

Załącznik nr 3 do SOPZ – Księga kolorystyki GNS 1.2 2018-10-10

Załącznik nr 4 do SOPZ – Księga kolorystyki GNS – POZ 1.2 2018-10-10

 

Załącznik nr 6- Klauzula informacyjna RODO 2022-964

Załącznik nr 7 – Przykładowy wzór przebiegu robót budowlanych 2022-964

 

 

Rozstrzygnięcie przetargu

Zestawienie z otwarcia

Dnia 30.05.2022 roku w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. przy ul.Zbożowej 4 w Szczecinie 70-653, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

Lp. Data wpływu Nazwa firmy Wartość brutto
1 Oferta nr 1 30.05.2022 g.: 07:30 ZRB PACIEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 32-300 Olkusz, ul. Osiecka 3a 2 615 718,25 zł