Tytuł / przedmiot przetargu

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb wykonania Stacji zgazowania tlenu medycznego, rozpreżalni tlenu, instalacji tlenowych lub centralnej sprężarkowni powietrza medycznie czystego i instalacji powietrza medycznie czystego odpowiednio w szpitalach Grupy Nowy Szpital Holding S.A.: w Wąbrzeźnie, w Świeciu, w Świebodzinie, w Olkuszu, w Skwierzynie, we Wschowie, w Nakle nad Notecią w związku z COVID-19”.

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 z dnia 16.05.2022 r.

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 10 a)  warunków postępowania]:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 19.05.2022 r. do godz. 12:00.

 

 

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 17.05.2022 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 17.05.2022 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia
09/05/2022
Ogłaszający przetarg
1) Zamawiający i Organizator przetargu: a) Zmawiający dla Części nr 1 przedmiotu zamówienia: Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno b) Zamawiający dla Części nr 2 przedmiotu zamówienia: Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, prowadzący: Nowy Szpital w Świeciu Adres do korespondencji: Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie c) Zamawiający dla Części nr 3 przedmiotu zamówienia: Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6 66-200 Świebodzin d) Zamawiający dla Części nr 4 przedmiotu zamówienia: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz e) Zamawiający dla części nr 5 przedmiotu zamówienia: NZOZ Szpital im. dr nauk med. R. Śmigielskiego Sp. z o.o. ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna, f) Zamawiający dla części nr 6 przedmiotu zamówienia: Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. ul. Ks. Andrzeja Kostki 33 67-400 Wschowa g) Zamawiający dla części nr 7 przedmiotu zamówienia: Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 7 89-100 Nakło nad Notecią h) Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653 działający, jako pełnomocnik Zamawiających
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

  Część. 1, 2, 3, 4, 5 i 7

I Etap: Wykonanie Projektu budowlanego ze złożeniem wniosku w imieniu Zamawiającego o pozwolenie na budowę do właściwego organu nadzoru budowlanego w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy.

II Etap: Wykonanie wielobranżowych Projektów wykonawczych, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w terminie 5 tygodni od daty podpisania umowy.

III Etap: sprawowanie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy prawo budowlane przez okres 12 miesięcy od daty rozpoczęcia robót budowlanych i instalacyjnych.

 

Część  6  (Wschowa)

I Etap: Wykonanie Projektu budowlanego z zastrzeżeniem uzyskania od Zamawiającego pisemnego uzgodnienia założeń przedprojektowych przed przystąpieniem do właściwego projektowania w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy.

II Etap: Wykonanie wielobranżowych Projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w terminie 5 tygodni od daty podpisania umowy.

III Etap: sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego przez okres trwania realizacji robót nie dłużej niż 12 miesięcy.

Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl ; b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Krystyna Kwiatkowska, tel. 798 038 436; e- mail: kwiatkowska@nowyszpital.pl (Część 1 - Wąbrzeźno) d) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Roman Szatkowski, tel. kom.: 507 119 897; e- mail: rszatkowski@nowyszpital.pl (Część 2 - Świecie) e) w zakresie udostępnienie obiektu do przeprowadzenia wizji lokalnej: Pani Monika Urbanowicz Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, tel. 500178109, e-mail: murbanowicz@nowyszpital.pl (Część 3 – Świebodzin) f) w zakresie udostępnienie obiektu do przeprowadzenia wizji lokalnej: Pani Marzanna Wójcik Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, tel. 509 908 653; e-mail: mwojcik@nowyszpital.pl (Część 4 – Olkusz) g) w zakresie udostępnienie obiektu do przeprowadzenia wizji lokalnej: Pani Klaudia Marciuk Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, tel. 501429748; e-mail: kmarciuk@nowyszpital.pl (Część 5 – Skwierzyna) h) w zakresie udostępnienie obiektu do przeprowadzenia wizji lokalnej: Pani TeresaTyczyńska Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, tel. 41 240 14 07; e-mail: ttyczynska@nowyszpital.pl (część 6 – Wschowa) i) w zakresie udostępnienia obiektu do przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Jarosław Gierszewski Kierownik Dyrektor, tel. 500 178 105; e-mail: jgierszewski@nowyszpital.pl (część 7 – Nakło)
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z dnia 16.05.2022 r.

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 z dnia 16.05.2022 r.

 

Warunki Przetargu 2022-961

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 2022-961

Załącznik nr 3 – Oświadczenie 2022-961

Załącznik nr 4a – Wzór umowy o prace projektowe_WAB

Załącznik nr 4b – Wzór umowy o prace projektowe_SWE

Załącznik nr 4c – Wzór umowy o prace projektowe_SWB

Załącznik nr 4d – Wzór umowy o prace projektowe_OLK

Załącznik nr 4e – Wzór umowy o prace projektowe_SKW

Załącznik nr 4f- Wzór umowy o prace projektowe_WSH

Załącznik nr 4g – Wzór umowy o prace projektowe_NKO

Załącznik nr 5a-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia_inst. TLEN_WAB

                          Załącznik nr 2 do SOPZ cz. I – dokumentacja powykonawcza Stacji zgazowania tlenu medycznego

Załącznik nr 5b – Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia_inst. TLEN_SWE

Załącznik nr 5c -Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia_inst. SprężPowMed_SWB

Załącznik nr 5d – Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia_inst. TLEN_OLK_

                             Załącznik nr 2 do SOPZ cz. 4

Załącznik nr 5e – Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia_inst. TLEN_SKW

Załącznik nr 5f – Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia_inst. TLEN_WSH

                            Załącznik nr 2 do SOPZ cz. 6 – DECYZJA

                             Załącznik nr 3 do SOPZ cz. 6 – Wyciąg z Projektu budowlanego

Załącznik nr 5g- Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia_inst. TLEN_NAK

 

                              Zalacznik-nr-1.1.-do-SOPZ-Wytyczne-MESSER

                              Zalacznik-nr-1.2-do-SOPZ-wytyczne-MESSER_skrzynka-eleketryczna-VT-tylko-63A-1

                              Zalacznik-nr-1.3. Zagospodarowanie-terenu-wytyczne-MESSER

Załącznik nr 6- Klauzula informacyjna RODO 2022-961

Załącznik nr 7a – Przykladowy wzór przebiegu robot budowlanych 2022-961

Załącznik nr 7b – Przykladowy wzór przebiegu robot budowlanych 2022-961

 

Rozstrzygnięcie przetargu

Zestawienie z otwarcia ofert – 2022-96

Zestawienie z otwarcia ofert – 2022-961 – negocjacje

 

Na podstawie określonych kryteriów wybrano następujące oferty:

Oferta nr 1 Cz. I – WAB BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU SP. ZO.O 53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5 79 950,00 zł brutto
Oferta nr 1  Cz. II – SWE BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU SP. ZO.O 53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5 89 790,00 zł brutto
Oferta nr 2 Cz. III – SWB “ARANŻ-BUD” dr inż. Eryk Dayeh  Zielonej Góra 65-41 ul. Piotra Skargi 3/1 63 652,50 zł brutto
Oferta nr 1 Cz. IV – OLK BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU SP. ZO.O 53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5 84 870,00 zł brutto
Oferta nr 3 Cz. V – SKW AwaMed-Medizintechnik Arkadiusz Warzyński ul. Zeusa 1, 72-006 Mierzyn 83 000,00 zł brutto
Oferta nr 3 Cz. VI – WSH AwaMed-Medizintechnik Arkadiusz Warzyński ul. Zeusa 1, 72-006 Mierzyn 77 500,00 zł brutto

Oferta nr 3 AwaMed-Medizintechnik Arkadiusz Warzyński  dotycząca części nr III, została odrzucona na podstawie pkt. 2 d)ii  Warunków Postępowania Zakupowego, (tj.: Komisja odrzuca ofertę w przypadku niespełnienia przez Oferentów wymogów ww. postępowania).

 

Unieważnienie części nr III z dnia 21.06.2022 r.

Na podstawie pkt 19 lit a Warunków Przetargu

cz. 3 – „Modernizacja instalacji sprężonego powietrza medycznie czystego w szpitalu w Świebodzinie w związku z COVID-19″ zostaje unieważniona.

Rozstrzygnięcie z dnia 28.06.2022r.

Dotyczy części nr  VII – Nakło 

Na podstawie określonych kryteriów wybrano następujące ofertę:

Oferta nr 3 – AwaMed-Medizintechnik Arkadiusz Warzyński ul. Zeusa 1, 72-006 Mierzyn – cena oferty 79 000 zł brutto