Tytuł / przedmiot przetargu

„Przebudowa III piętra budynku głównego szpitala o łącznej powierzchni pomieszczeń ok. 518 m2 w zakresie Bloku Porodowego (ok. 277 m2) oraz części Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (ok. 241 m2) w Nowym Szpitalu w Świeciu z wymianą opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego ppoż.”

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 z dnia 04.03.2022 r.

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 10 a)  warunków postępowania]:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 14.03.2022 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert [pkt. 11 a) warunków postępowania]:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 14.03.2022 r. o godzinie: 12:30.

 

Zmiana nr 2 z dnia 04.03.2022 r. Zmianie ulega termin zadawania pytań [pkt. 8 a) warunków postępowania]:

Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej: nowyszpital.pl. oraz na stronie Bazy Konkurencyjności. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 10.03.2022 r.

 

Zmiana nr 3 z dnia 09.03.2022 r.

Zmianie ulega treść Załącznika nr 4 – Wzór umowy tj.:

§ 24 ust. 1 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

było:

Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę równą 5 % wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 Umowy, co stanowi łączną kwotę: ……………………… zł brutto (słownie: ………………….) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy

jest:

Wykonawca oświadcza, że w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiającego  zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę równą 5 % wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 Umowy, co stanowi łączną kwotę: ……………………… zł brutto (słownie: ………………….) lub złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 18.

 

Zmiana nr 4 z dnia 09.03.2022 r.

Zmianie ulega treść  pkt 5) e) Warunków postępowania tj.:

było:

Dopuszcza się złożenie oferty przez konsorcjum. Formularz Ofertowy musi zostać zatwierdzony, a dokumenty, o których mowa w ust. 5) lit. b) i c) złożone przez wszystkich uczestników konsorcjum.

jest:

Dopuszcza się złożenie oferty przez konsorcjum. Formularz Ofertowy musi zostać zatwierdzony, a dokumenty, o których mowa w ust. 5) lit. b) i c) złożone przez wszystkich uczestników konsorcjum {z wyłączeniem ust 5) b) iii oraz iv}.

 

Zmiana nr 5 z dnia 11.03.2022 r.

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 10 a)  warunków postępowania]:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 28.03.2022 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert [pkt. 11 a) warunków postępowania]:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 28.03.2022 r. o godzinie: 12:30.

 

Zmiana nr 6 z dnia 11.03.2022 r. Zmianie ulega termin zadawania pytań [pkt. 8 a) warunków postępowania]:

Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej: nowyszpital.pl. oraz na stronie Bazy Konkurencyjności. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 22.03.2022 r.

Zmiana nr 7 z dnia 24.03.2022 r.

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 10 a)  warunków postępowania]:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 01.04.2022 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert [pkt. 11 a) warunków postępowania]:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 01.04.2022 r. o godzinie: 12:30.

 

Zmiana nr 8 z dnia 24.03.2022 r. Zmianie ulega termin zadawania pytań [pkt. 8 a) warunków postępowania]:

Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej: nowyszpital.pl. oraz na stronie Bazy Konkurencyjności. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 29.03.2022 r.

Załącznik nr 4.1. a do SOPZ – proj. wyk. branżowe, rewizja oraz technologia Uzupełnienie z dnia 24.03.2022r.

 

Zmiana nr 9 z dnia 31.03.2022 r.

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 10 a)  warunków postępowania]:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 08.04.2022 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert [pkt. 11 a) warunków postępowania]:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 08.04.2022 r. o godzinie: 12:30.

 

Zmiana nr 10 z dnia 31.03.2022 r. Zmianie ulega termin zadawania pytań [pkt. 8 a) warunków postępowania]:

Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej: nowyszpital.pl. oraz na stronie Bazy Konkurencyjności. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 04.04.2022 r.

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 08.04.2022 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 08.04.2022 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia
18/02/2022
Ogłaszający przetarg
Zamawiający i Organizator przetargu: a) Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, prowadzący: Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu Adres do korespondencji: Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie. b) Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 10.12.2022r.

Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl oraz Iwona Nowicka tel. 506 971 805, e-mail: inowicka@nowyszpital.pl b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Roman Szatkowski, tel. 507 119 897; e- mail: rszatkowski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z dnia 24.03.2022 r.

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 z dnia 29.03.2022 r.

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3 z dnia 01.04.2022 r.

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4 z dnia 04.04.2022 r.

Warunki przetargu 2022-945

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 2022-945

Załącznik nr 3 – Oświadczenie 2022-945

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 2022-945

Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 2022-945

Załącznik nr 1 do SOPZ – Zestawienie pomieszczeń Blok Porodowy

Załącznik nr 2 do SOPZ – Zestawienie pomieszczeń w zakresie części Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Załącznik nr 2.1. do SOPZ – rysunek nr TM-01_ver.02d pn. Technologia medyczna – Adaptacja części Oddziału Gin – Poł

Załącznik nr 2.2. do SOPZ – PROJEKT TECHNOLOGII – TYMCZASOWY BLOK PORODOWY

Załącznik nr 3 do SOPZ – Zestawienie pomieszczeń objętych wymianą opraw oświetlenia podst. i awaryjn. ppoż.

Załącznik nr 4 do SOPZ – Projekt budowlany zamienny

Załącznik nr 4.1. do SOPZ -Projekty budowlane

Załącznik nr 4.1. a do SOPZ – proj. wyk. branżowe, rewizja oraz technologia Uzupełnienie z dnia 24.03.2022t.

Załącznik nr 4.2. do SOPZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYK. I ODBIORU ROBÓT WAW SWE

Załącznik nr 5 do SOPZ -DECYZJA nr 240_2019

Załącznik nr 6 do SOPZ – DECYZJA nr 650_2017

Złącznik nr 6.1 do SOPZ – Projekt Budowlany PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNIĆZEGO SWE

Załącznik nr 7 do SOPZ- Zmiany nieistotne i wyłączenia doszczegółowienia do dokumentacji projektowej

Załącznik nr 8 – Projekt Budowlany Termomodernizacji (budynek główny szpitala)

PRZEDMIARY TYMCZASOWY BLOK PORODOWY

Załącznik nr 9 do SOPZ– Przedmiar robót branża budowlana Tymczasowy Blok Porodowy,

Załącznik nr 9.1 do SOPZ – Wersja edytowalna przedmiaru robót branża budowlana Tymczasowy Blok Porodowy

Załącznik nr 10 do SOPZ – Przedmiar robót, branża elektryczna i niskoprądowa Tymczasowy Blok Porodowy

Załącznik nr 10.1 do SOPZ Wersja edytowalna przedmiaru robót, branża elektryczna i niskoprądowa Tymczasowy blok Porodowy

Załącznik nr 11 do SOPZ Przedmiar robót, branża sanitarna, Tymczasowy Blok Porodowy

Załącznik nr 11.1 do SOPZ Wersja edytowalna przedmiaru robót branża sanitarna, Tymczasowy Blok

PRZEDMIARY docelowy BLOK PORODOWY

Załącznik nr 12 do SOPZ Przedmiar robót, branża budowlana docelowy Blok Porodowy

Załącznik nr 12.1 do SOPZ Wersja edytowalna przedmiaru robót . branża budowlana docelowy Blok Porodowy

Załącznik nr 13 do SOPZ Przedmiar robót, branża elektryczna i niskoprądowa, docelowy Blok Porodowy

Załącznik nr 13.1 do SOPZ Wersja edyt. przedm. robót branża el. i niskoprąd. docelowy Blok Porodowy

Załącznik nr 14 do SOPZ Przedmiar robót, branża sanitarna, docelowy Blok Porodowy

Załącznik nr 14.1 do SOPZ Wersja edyt. przedm. robót branża sanitarna docelowy Blok Porodowy

PRZEDMIARY WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Załącznik nr 15 Przedmiar robót, branża elektryczna wymiana opraw oświetleniowych Oddział Położniczy,

Załącznik nr 15.1 do SOPZ Wersja edyt. przedm. robót branża el. wymiana opraw oświetleniowych Oddział Położniczy

Załącznik nr 16 do SOPZ Przedm. robót, branża el. wym. opraw oświetleniowych w docelowym Bloku Porodowym

Załącznik nr 16.1 do SOPZ Wersja edyt. przedm. robót branża el. wymiana opraw oświetleniowych w docelowym Bloku Porodowym

Załącznik nr 17 do SOPZ Przedm. robót, branża el., wymian opraw oświetl. w ob. przyległym do doc Bloku P

Załącznik nr 17.1 do SOPZ Wersja edyt. przed. robót wymian opraw oświetl. w obsz. przyl. do docelowego Bloku Porodowego

Załącznik nr 18 – Dokumentacja Powykonawcza Termomodernizacja Libra INSTAL. ELEKTRYCZNE

 

Załącznik nr 6- Klauzula informacyjna RODO 2022-945

Załącznik nr 7 – Przykładowy wzór przebiegu robot budowlanych 2022-945

Załącznik nr 8 – Przykładowy wzór przebiegu doświadczenia Kierownika Budowy 2022-945

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie przetargu

UNIEWAŻNIENEI POSTĘPOWANIA – 21.04.2022 r.

Na podstawie pkt 19 lit a Warunków Przetargu przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione – nie złożono żadnej oferty.