Tytuł / przedmiot przetargu

„Zwiększenie wydajności Stacji zgazowania tlenu ciekłego z dostosowaniem i rozbudową instalacji tlenowej w Nowym Szpitalu w Świebodzinie w związku z COVID19”

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 z dnia 09.07.2021 r.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:

w zakresie formalnym postępowania zakupowego- Łukasz Tamborski, tel.: 512 144 454;  e mail: ltamborski@nowyszpital.pl

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 20.07.2021 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 20.07.2021 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia
05/07/2021
Ogłaszający przetarg
a) Zamawiający: Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin b) Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653 działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30 września 2021r.

Termin związania ofertą
Termin związania ofertą Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
a) w zakresie merytorycznym: mgr inż. Maria Duda tel. 512-085-568, e-mail: Mduda@nowyszpital.pl b) w zakresie wyjaśnień do przedmiarów inż. Iwona Nowicka tel. 506 971 805, e-mail: INowicka@nowysszpital.pl c) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl d) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Monika Urbanowicz, tel. kom.: 500-178-109 e- mail: murbanowicz@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu

Zestawienie z otwarcia

Dnia 20.07.2021 roku w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. przy ul.Zbożowej 4 w Szczecinie 70-653, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania pn.:

Lp. Data wpływu Nazwa firmy Wartość brutto
1 Oferta nr 1 20.07.2021 g.:11:30 AwaMed-Medizintechnik Sp. z o.o.  ul. Zeusa 1, 72-006 Mierzyn 632 775,30 zł

13.08.2021 r. – rozstrzygnięcie przetargu

Na podstawie określonych kryteriów wybrano następującą ofertę:

AwaMed-Medizintechnik Sp. z o.o.  ul. Zeusa 1, 72-006 Mierzyn

Kwota oferty po negocjacjach: 534 992,40 zł brutto