Tytuł / przedmiot przetargu

Zakup wraz z dostawą, montażem, instalacją i rozruchem agregatu prądotwórczego 630 kVA dla potrzeb zasilania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Bloku Operacyjnego w warunkach lokalnych Zamawiającego w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o.

Zmiany w przetargu

ZMIANA NR 1 Z DNIA  13.05.2022r.

Organizator przetargu zmienia termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 20.05.2022 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 20.05.2022 r. o godzinie: 12:30.

ZMIANA NR 2 Z DNIA 14.05.2022r.

Zamawiający wymaga aby zaoferowany agregat zgodnie z wytycznymi jego producenta dla celów posadowienia/montażu nie wymagał trwałego związania z podłożem.

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 18.05.2022 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 18.05.2022 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia
10/05/2022
Ogłaszający przetarg
Zamawiający i Organizator przetargu: Zamawiający Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653 działający, jako pełnomocnik Zamawiających
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  30 czerwiec 2022r.

Termin związania ofertą
Oferent związany jest z przedłożoną ofertą przez okres 60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
1. w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl. 2. w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Ewa Januszaniec, tel. kom. 661 959 185, ejanuszaniec@nowyszpital.pl oraz Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl. 3. w zakresie udostępnienie obiektu do przeprowadzenia wizji lokalnej: Pani Marzanna Wójcik Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, tel. 509 908 653; e-mail: mwojcik@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu

 

Zestawienie z otwarcia ofert ( postępowanie 2022-962)

Dnia 20.05.2022r. w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie,

o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

Wykaz poszczególnych zadań w przetargu:

 

Oferent  Oferta Ilość Kwota
1 Agregaty Prądotwórcze Navstar

Hubert Krawczyk

Ul. Broniewskiego 5a,

62-025 Kostrzyn

Zgodna z wymogami Zamawiającego 1 362 235,00 zł
2 Agregaty Pex Pool Plus

Janusz Kania

Ul. Metalowców 35

Dębica 39-200

Zgodna z wymogami Zamawiającego 1 403 932,00 zł
3 EPS System Sp. z o.o.

Ul. Harcerska 16

Trzebinia 32-540

Zgodna z wymogami Zamawiającego 1  348 459,00 zł
4 Riello Delta Power Sp. z o.o.

Ul. Krasnowolska 82R

02-849 Warszawa

Zgodna z wymogami Zamawiającego 1  

379 701,00 zł

 

 Informacja z etapu negocjacji: 

Oferent Kwota  po negocjacjach
Agregaty Prądotwórcze Navstar H.Krawczyk

Ul. Broniewskiego 5a,

62-025 Kostrzyn

330 255,00 zł
Agregaty Pex Pool Plus

Janusz Kania

Ul. Metalowców 35

Dębica 39-200

    ————
EPS System Sp. z o.o.

Ul. Harcerska 16

Trzebinia 32-540

 335 790,00 zł
Riello Delta Power Sp. z o.o.

Ul. Krasnowolska 82R

02-849 Warszawa

 

 

 

 

 

 

373 920,00 zł

ROZSTZRYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

 

         FIRMA:                                          KWOTA:

Agregaty Prądotwórcze Navstar

Hubert Krawczyk

Ul. Broniewskiego 5a,

62-025 Kostrzyn

          330 255,00 zł