Tytuł / przedmiot przetargu

Obsługa serwisowa ambulansów sanitarnych wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego przez Spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.

Zmiany w przetargu

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Został wyznaczony nowy termin składania ofert na dzień 22.01.2021 do godz. 12:00. Zasady składania ofert pozostaję bez zmian.

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora przetargu tj.: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin do dnia 23.12.2020 do godz. 12:00
Data rozpoczęcia
15/12/2020
Ogłaszający przetarg
Organizator postępowania: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653 działający jako pełnomocnik Zamawiającego Zamawiający: Ratownictwo Medyczne Spółka z o.o. ul. Młyńska 6 66-200 Świebodzin
Sposób prowadzenia przetargu
Postępowanie zgodnie z Warunkami Postępowania Ofertowego.
Kryterium wyboru oferty
Cena
Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorach umów w czasie jej obowiązywania.

Termin związania ofertą
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
Łukasz Tamborski telefon 512144454, e-mail: ltamborski@nowyszpital.pl lub Krzysztof Chołociński telefon 661959186, e-mail: kcholocinski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi

RM Serwis ambulansów Warunki Zapytania Ofertowego

RM Serwis ambulansów Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

RM Serwis ambulansów Załącznik nr 2.1 – Szczegółowa oferta cenowa Zadanie nr 1

RM Serwis ambulansów Załącznik nr 2.2 – Szczegółowa oferta cenowa Zadanie nr 2

RM Serwis ambulansów Załącznik nr 2.3 – Szczegółowa oferta cenowa Zadanie nr 3

RM Serwis ambulansów Załącznik nr 2.4 – Szczegółowa oferta cenowa Zadanie nr 4

RM Serwis ambulansów Załącznik nr 2.5 – Szczegółowa oferta cenowa Zadanie nr 5

RM Serwis ambulansów Załącznik nr 2.6 – Szczegółowa oferta cenowa Zadanie nr 6

RM Serwis ambulansów Załącznik nr 2.7 – Szczegółowa oferta cenowa Zadanie nr 7

RM Serwis ambulansów Załącznik nr 2.8 – Szczegółowa oferta cenowa Zadanie nr 8

RM Serwis ambulansów Załącznik nr 2.9 – Szczegółowa oferta cenowa Zadanie nr 9

RM Serwis ambulansów Załącznik nr 2.10 – Szczegółowa oferta cenowa Zadanie nr 10

RM Serwis ambulansów Załącznik nr 2.11 – Szczegółowa oferta cenowa Zadanie nr 11

RM Serwis ambulansów Załącznik nr 2.12 – Szczegółowa oferta cenowa Zadanie nr 12

RM Serwis ambulansów Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

RM Serwis ambulansów Załącznik nr 4.1 – Wzór umowy nr 1 – obowiązujący dla Zadań 1-4

RM Serwis ambulansów Załącznik nr 4.2 – Wzór umowy nr 2 – obowiązujący dla Zadań 5-12

RM Serwis ambulansów Załącznik nr 5 – Klazuzula informacyjna RODO

Rozstrzygnięcie przetargu