Tytuł / przedmiot przetargu

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie” ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno.

Zmiany w przetargu
Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 22.04.2020 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 22.04.2020 r. o godzinie: 12:30
Data rozpoczęcia
14/04/2020
Ogłaszający przetarg
Zamawiający i Organizator przetargu: a) Zamawiający: Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. ul. Wolności 27 87-200 Wąbrzeźno b) Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653 działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy,
Zakończenie z datą podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
Przewidywany termin zakończenia zadania inwestycyjnego: 30.12.2020.

Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszital.pl ; b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Krystyna Kwiatkowska, tel. 798 038 436; e- mail: kwiatkowska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu

Informacja z rozstrzygnięcia postępowania z dnia 18.06.2020 r.

Oferta biorąca udział w przedmiotowym postępowaniu spełniła warunki udziału określone w Szczegółowych warunkach pisemnego publicznego przetargu ofertowego oraz oświadczyła o braku powiazań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym.

Na podstawie złożonych ofert w przedmiotowym przetargu wybrana została:

Oferta nr 3
BIURO PROJEKTÓW, NADZORÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH BYTNAR BUDOWNICTWO PIOTR BYTNAR
Data wpływu:
20.04.2020 g.: 14:33
Cena oferty:
22 800,00 zł brutto

Odrzucone oferty:

Oferta nr 1 – ARCHIBUD MAREK OLEŚ UL. PODZAMCZE 9 87-200 WĄBRZEŹNO
Data wpływu:
20.04.2020 g.: 13:30
Cena Oferty:
25 000,00 zł brutto

Oferta nr 2 – USŁUGI BUDOWLANE “ROSBUD” MGR INŻ., TOMASZ ROSŁAN, WIELKIE LNISKA 9 , 86-300 GRUDZIĄDZ
Data wpływu:
20.04.2020 g.: 13:30
Cena Oferty:
14 760,00 zł brutto

Uzasadnienie formalne:
Na podstawie pkt 2 d) ii) Warunków Przetargu Organizator przetargu odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez Oferentów wymogów niniejszego postępowania;

Oferta nr 4 – B&ES MICHAŁ LESZCZYŃSKI 87-152 PIGŻA, UL. WODNA 7
Data wpływu:
21.04.2020 r. g.: 08:45
Cena Oferty:
43 050,00 zł brutto

Oferta nr 5 – INWESTPROJEKT POZNAŃ SP. Z O.O. 60-542 POZNAŃ ul. JANICKIEGO 20b
Data wpływu:
22.04.2020 r. g.:10:00
Cena Oferty:
47 601,01 zł brutto

Uzasadnienie formalne:
Oferenci zostali wykluczeni na podstawie pkt 13 b) iv Szczegółowych Warunków Postępowania, (tj.: z postępowania wyklucza się: Oferentów, którzy w odpowiedzi na wezwanie dotyczące treści złożonych ofert i dokumentów nie przedstawili wyjaśnień lub nie przedstawili dokumentów). Na podstawie pkt 13 f) iii Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli: została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu.

Informacja jest dostępna, również na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1242408

Zestawienie z otwarcia ofert do postępowania przetargowego nr 2020-839.
Dnia 22.04.2020 roku w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. przy ul.Zbożowej 4 w Szczecinie 70-653, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie” ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno.

Oferta nr 1
Data wpływu – 20.04.2020 g.: 13:30
Nazwa firmy – ARCHIBUD MAREK OLEŚ UL. PODZAMCZE 9 87-200 WĄBRZEŹNO Wartość brutto – 25 000,00 zł

Oferta nr 2
Data wpływu – 20.04.2020 g.: 13:30
Nazwa firmy – USŁUGI BUDOWLANE “ROSBUD” MGR INŻ., TOMASZ ROSŁAN, WIELKIE LNISKA 9 , 86-300 GRUDZIĄDZ
Wartość brutto – 14 760,00 zł

Oferta nr 3
Data wpływu – 20.04.2020 g.: 14:33
Nazwa firmy – BIURO PROJEKTÓW, NADZORÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH BYTNAR BUDOWNICTWO PIOTR BYTNAR UL. PUŁASKIEGO 2/6 87-200 WĄBRZEŹNO
Wartość brutto – 22 800,00 zł

Oferta nr 4
Data wpływu – 21.04.2020 g.: 08:45
Nazwa firmy – B&ES MICHAŁ LESZCZYŃSKI 87-152 PIGŻA, UL. WODNA 7
Wartość brutto –  43 050,00 zł

Oferta nr 5
Data wpływu – 22.04.2020 g.: 10:00
Nazwa firmy – INWESTPROJEKT POZNAŃ SP. Z O.O. 60-542 POZNAŃ ul. JANICKIEGO 20b
Wartość brutto – 47 601,00 zł

Pełna lista podmiotów

1. ARCHIBUD MAREK OLEŚ UL. PODZAMCZE 9 87-200 WĄBRZEŹNO
2. USŁUGI BUDOWLANE “ROSBUD” MGR INŻ., TOMASZ ROSŁAN, WIELKIE LNISKA 9 , 86-300 GRUDZIĄDZ
3. BIURO PROJEKTÓW, NADZORÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH BYTNAR BUDOWNICTWO PIOTR BYTNAR UL. PUŁASKIEGO 2/6 87-200 WĄBRZEŹNO
4. B&ES MICHAŁ LESZCZYŃSKI 87-152 PIGŻA, UL. WODNA 7
5. INWESTPROJEKT POZNAŃ SP. Z O.O. 60-542 POZNAŃ ul. JANICKIEGO 20b