Tytuł / przedmiot przetargu

Zapytanie ofertowe na serwis kotłowni i instalacji C.O. w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Szprotawie.

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 – zmiana terminu składania oferty

Został przesuniety termin składania ofert z dnia 16.03.2020 na dzień 23.03.2020

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy przesłać do Organizatora zapytania ofertowego Grupy Nowy Szpital Holding S.A ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 23.03.2020 r.
Data rozpoczęcia
05/03/2020
Ogłaszający przetarg
Organizator: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin Zamawiający: Nowy Szpital w Szprotawie Sp z o.o. ul. Henrykowska 1 67-300 Szprotawa
Sposób prowadzenia przetargu
Tryb: Zapytanie Ofertowe z Ogłoszeniem
Kryterium wyboru oferty
Organizator postępowania dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
Termin wykonania zamówienia

Od daty podpisania umowy przez okres 12/24 lub 36 miesięcy.

Termin związania ofertą
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
Koordynator postępowania: Krzysztof Chołociński, Dział zakupów, tel. 41 2403003; kom. 661959186, e- mail: kcholocinski@nowyszpital.pl w przypadku potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnej w Szpitalu osobą kontaktową jest Justyna Bednarek-Staszak tel. 517369593, e-mail: jbednarek-staszak@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi

Treść warunków wraz z zakresem usługi, czasem reakcji i zapisów w umowie zostanie ustalona na etapie wyboru oferty.

Rozstrzygnięcie przetargu

Na podstawie określonych kryteriów, dokonano porównania złożonych ofert i w zakresie  – Serwisu kotłowni i instalacji C.O. w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Szprotawie”, wybrano ofertę firmy: Hydraulik-Instalatorstwo Santarne Marcin Leszczyński