Tytuł / przedmiot przetargu

Postępowanie zakupowe na świadczenie usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą kart SIM dla Grupy Nowy Szpital Holding S.A.

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 – zmianie ulega termin składania ofert

Nastąpiła zmiana terminu składania ofert: z dnia 14.02.2020 r. do godz. 11:00 na termin do dnia 14.02.2020 r. do godz. 13:00.

Zmiana nr 2 – zmianie ulega termin składania ofert i otwarcia ofert

Nastąpiła zmiana terminu składania ofert: do dnia 20.02.2020 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.02.202 o godz. 12:30. Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Holding S.A ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 14.02.2020 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się u Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w dniu r. o godz. 11:30
Data rozpoczęcia
06/02/2020
Ogłaszający przetarg
Organizator i Zamawiający: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu
Tryb: Zapytanie Ofertowe z Ogłoszeniem
Kryterium wyboru oferty
Organizator postępowania dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem cen poszczególnych pozycji asortymentowych (zadań) zawartych w ofertach.
Termin wykonania zamówienia

W ciągu 12 lub 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Termin związania ofertą
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
Koordynator postępowania: Krzysztof Chołociński, Dział zakupów, tel. 41 2403003; kom. 661959186, e- mail: kcholocinski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu