Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 06.12.2019 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 06.12.2019 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia
29/07/2019
Ogłaszający przetarg
a) Zamawiający: Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, prowadzący: Nowy Szpital w Świeciu Adres do korespondencji: Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie b) Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653 działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z załącznikiem pn.: Szczegółowe Warunki Przetargu.
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30.12.2020 r.

Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Roman Szatkowski, tel. kom.: 507 119 897; e- mail: rszatkowski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi

Szczegółowe Warunki Postępowania

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa

Załącznik nr 2 – nie dotyczy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia –

Załączniki od 1 do 3 zostały zamieszczone w postępowaniu przetargowym nr 2019-785 na stronie NOWY SZPITAL w zakładce przetargi INWESTYCJE/REMOTNY; link do strony internetowej

https://www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/przetargi/remonty_inwestycje/rid,785.html

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 7 – Opis przebiegu pracy zawodowej w zakresie sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Rozstrzygnięcie przetargu

Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 06.12.2019r.

Tytuł / przedmiot przetargu

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „PRZEBUDOWA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PRODOWYM W BUDYNKU SZPITALA W ŚWIECIU” współfinasowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – (RPKP.06.01.01-04-0066/17)