Lubuskie sprawne i aktywne zawodowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Regionalny rynek pracy

Działanie: Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy 

Nr projektu: RPLB.06.07.00-08-0008/19

Tytuł projektu:

„Lubuskie sprawne i aktywne zawodowo – program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego realizowany przez NZOZ Szpital im. dr n. m. Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie”

Cele projektu:

Cel główny:

Przywrócenie 120 osobom ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanymi ze sposobem wykonywania pracy, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej poprzez wdrożenie kompleksowego programu rehabilitacji medycznej na terenie powiatu międzyrzeckiego w latach 2019-2021.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie liczby mieszkańców powiatu międzyrzeckiego, którzy w okresie działania projektu skorzystali z rehabilitacji leczniczej,
 • włączenie do rehabilitacji po raz pierwszy od roku co najmniej 30% Uczestników/Uczestniczekprojektu,
 • skrócenie czasu oczekiwania na podjęcie rehabilitacji do maksymalnie czterech tygodni od zgłoszenia u 100% Uczestników/Uczestniczek projektu,
 • uzyskanie stanu poprawy w odniesieniu do schorzenia będącego wskazaniem do rehabilitacji u co najmniej30% Uczestników/Uczestniczek projektu,
 • poprawa sprawności funkcjonalnej uco najmniej 50% Uczestników/Uczestniczek projektu,
 • podjęcie pracy po opuszczeniu projektu przez co najmniej 30% Uczestników/Uczestniczek, którzy przed przystąpieniem do projektu pozostawali bez zatrudnienia,
 • poprawa wiedzy w zakresie ograniczeniazagrożenia zdrowotnego związanego ze sposobem wykonywania pracy, z uwzględnieniem znajomości rozwiązań bezpiecznych i ergonomicznych uco najmniej 30% Uczestników/Uczestniczekprojektu,
 • zwiększenie rekreacyjnej aktywności fizyczneju co najmniej 30% Uczestników/Uczestniczekprojektu, dostosowanej do ich potrzeb i możliwości.

Grupa docelowa projektu:

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają warunki:

 1. uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu międzyrzeckiego,
 2. są w wieku 15 lat i więcej,
 3. oraz:
  – pozostają w zatrudnieniu oraz z powodu schorzeń układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego, skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, odczuwają ograniczenie w wykonywaniu pracy zarobkowej lub są zagrożeni utratą zdolności do pracy, lub
  – pozostają bez zatrudnienia (są bezrobotni) oraz doświadczają problemów z podjęciem zatrudnienia lub powrotem na rynek  pracy na skutek choroby lub niepełnosprawności (dotyczy schorzeń układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego, skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych), u których rokowanie co do odzyskania sprawności i zdolności do pracy jest pozytywne.

Zakres działań w ramach projektu:

1. Zakup rehabilitacyjnej aparatury medycznej wykorzystywanej do realizacji działań w projekcie:

 • zakup i dostawa kompletu drobnych sprzętów do ćwiczeń gimnastycznych (kinezyterapii)

2. Realizacja Programu rehabilitacji leczniczej, na który składają się:

1. Konsultacja rehabilitacyjna wstępnau lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej lub magistrafizjoterapii, która będzie pierwszym krokiem każdego Uczestnika/Uczestniczkiw projekcie. Konsultacja polegać będzie na badaniu m.in. podmiotowym, przedmiotowym, analizie dostarczonej dokumentacji medycznej i badań dodatkowych. Jeżeli Uczestnik/Uczestniczka trafi do Programu z zaleceniami rehabilitacyjnymi lekarza sprawującego opiekę medyczną nad Uczestnikiem/Uczestniczką, zadaniem lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej będzie weryfikacja tych zaleceń pod względem ich aktualności i ewentualna modyfikacja, uwzględniająca aktualny stan Uczestnika/Uczestniczki. Wwyniku konsultacji wstępnej dla każdego Uczestnika/Uczestniczki projektu określony zostanie indywidualny program ćwiczeń/masaży i zabiegów (z uwzględnieniem także potencjalnych przeciwwskazań) oraz innych form wsparcia.

2. Przeprowadzenie indywidualnych programów rehabilitacyjnych, w tym:
– kinezyterapia lub masaż leczniczy (średnio 10 zajęć na Uczestnika/Uczestniczkę),
– komplet zabiegów leczniczych z zakresu: elektroterapii, światłolecznictwa, magnetoterapii, hydroterapii, krioterapii, ultradźwięki(średnio 10 kompletów).

Ostateczna liczba i rodzaj zabiegów oraz ćwiczeń zostanie określona indywidualnie dla każdego Uczestnika/Uczestniczki, w zależności od jego potrzeb i choroby, z którą się zmaga.
Czas oczekiwania na włączenie Uczestnika/Uczestniczki do Programu kompleksowej rehabilitacji medycznej wynosić będzie maksymalnie 4 tygodnie.

Dobór form wsparcia będzie zindywidualizowany, a w razie potrzeby będzie możliwość kontynuacji rehabilitacji, jeśli dotychczasowe działania nie przyniosły wystarczającego rezultatu.

3. Szkolenia grupowe dla Uczestników/Uczestniczek projektuw zakresie profilaktyki i zagrożeń w środowisku pracy oraz kształtowania zdrowego trybu życia (2 zajęcia po 45 minut dla grup średnio 10-osobowych) w celu poprawy samoświadomości Uczestników/Uczestniczek Programu odnoszącej się do ergonomii i  profilaktyki zagrożeń w środowisku pracy, prawidłowego sposobu wykonywania pracy, z uwzględnieniem prawidłowej postawy stojącej/siedzącej, nauki oszczędzających technik dźwigania, informacji o obciążeniach stanowiących główne zagrożenie dla układu ruchu wraz ze wskazaniem możliwości redukowania ryzyka z nimi związanego (właściwa organizacja pracy, przestrzeganie limitów obciążeń, używanie pomocy transportowych, prawidłowe ukształtowanie stanowiska komputerowego i in.), a także kształtowania zdrowego stylu życia, szczególnie poprzez promowanie zdrowej aktywności fizycznej w czasie wolnym.

4. Konsultacja rehabilitacyjna kontrolna–po zakończonym cyklu rehabilitacji dokonana zostanie ocena efektów Programu i podjęta decyzja o zakończeniu rehabilitacji lub kontynuacji zabiegów w ramach Programu rehabilitacji leczniczej.

5. Przeprowadzenie kolejnego cyklu indywidualnych programów rehabilitacyjnychdla Uczestników/Uczestniczek Projektu, którzy po pierwszym cyklu rehabilitacji nie uzyskali zadowalających wyników. Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej/magister fizjoterapii skieruje Uczestnika/Uczestniczkę na kolejny cykl rehabilitacji (kinezyterapia lub masaż leczniczy + komplet zabiegów leczniczych – jak w punkcie 2, przy czym cykl rehabilitacyjny może ulec modyfikacji w porównaniu do pierwszego cyklu, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb zdrowotnych pacjenta).

6. Konsultacja rehabilitacyjna kontrolna i zarazem końcowa projektudla Uczestników/Uczestniczek Programu powtarzających cykl rehabilitacyjny wraz ze skierowaniem do lekarza medycyny pracy.

7. Konsultacja lekarza medycyny pracymająca na celu interpretację wyników rehabilitacji każdego z Uczestników/Uczestniczek w celu określenia aktualnych szans zawodowych Uczestników/Uczestniczek i prognoz dotyczących ich dalszej aktywności zawodowej.

Zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników/Uczestniczek projektu
Dla Uczestników/Uczestniczek projektu spełniających kryteria określone w Regulaminie projektu zaplanowano zwrot kosztów dojazdu na konsultacje/zabiegi/szkolenie.
Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi od Uczestników/UczestniczekProgramu
Dla Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy sprawują opiekę nad osobami zależnymi zaplanowano zwrot poniesionych kosztów opieki nad podopiecznymi w czasie korzystania przez Uczestnika/Uczestniczkę z konsultacji/zabiegów/szkoleń w ramach projektu.

Szczegóły dotyczące kwalifikowania do projektu oraz warunków przyznawania wsparcia w projekcie znajdują się w Regulaminie projektu dostępnym na stronie projektu (pdf)

Miejsce i okres realizacji projektu:

NZOZ Szpital im. dr n. m. Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie, ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna

01.10.2019 – 31.12.2021

Wskaźniki projektu:

Wskaźniki Projektu:

Wskaźnik rezultatu:

 • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 61 osób (w tym: 31 kobiet i 30 mężczyzn)

Wskaźniki produktu:

 • Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców – 1 szt.
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 33 osób (w tym: 17 kobiet i 16 mężczyzn)
 • Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS – 120 osób (w tym: 61 kobiet i 59 mężczyzn)

Żródła finansowania:

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.07.00-08-0008/19-00 zawartej w Zielonej Górze w dniu 28 maja 2019 r. pomiędzy Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a NZOZ Szpital im. dr n. m. Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie

 • Wartość całkowita Projektu: 174 100,00 PLN, w tym:
  – dofinansowanie UE (Europejski Fundusz Społeczny): 165 395,00 PLN (95,00%)
  – wkład własny: 8 705,00 PLN (5,00%)

Informacje o projecie i warunkach udziału

Biuro projektu: NZOZ Szpital im. dr n. m. Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie,
ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna,
tel. 95 717 00 39 (wew. 55)