„Sprawni i aktywni zawodowo – program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego realizowany przez Nowy Szpital w Szprotawie sp. z o.o.”

nr projektu: RPLB.06.07.00-08-0007/19

Informacji na temat projektu i warunków udziału w projekcie udziela biuro projektu:

Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa
tel.: +48 41 240 23 02, +48 517 369 684
projektszprotawa@nowyszpital.pl

Plakat_informacyjny Szprotawa

ROZDZIAŁ I. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
§ 2 SŁOWNIK TERMINÓW
§ 3 ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

ROZDZIAŁ II.REALIZACJA PROGRAMU REHABILITACJI MEDYCZNEJ

§ 4 FORMY WSPARCIA
§ 5 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU
§ 6 WYKLUCZENIE Z PROJEKTU
§ 7 PRZEBIEG UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ROZDZIAŁ III. ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

§ 9 PROCEDURA WYPŁATY ŚRODKÓW 18

ROZDZIAŁ IV. ZASADY ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI OD UCZESTNIKÓW PROJEKTU

§ 10 INFORMACJE OGÓLNE
§ 11 PROCEDURA WYPŁATY ŚRODKÓW

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12 PRAWA I OBOWIĄZKI KANDYDATÓW I UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU
§ 13 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
§ 14 PRZEPISY KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa kryteria i zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Sprawni i aktywni zawodowo – program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego realizowany przez Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.”.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy na podstawie umowy nr RPLB.06.07.00-08-0007/19-00 zawartej w dniu 28.05.2019 r. z Instytucją Pośredniczącą – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
3. Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. do 30.06.2023 r.
4. Obszar realizacji projektu – powiat żagański.
5. Budżet projektu: 2 076 840,00 zł.
6. Kwota dofinansowania: 1 972 998,00 zł.
7. Szczegółowe informacje o Projekcie można uzyskać w Biurze projektu, które mieści się w Szprotawie przy ul. Henrykowskiej 1 oraz na stronie internetowej: https://www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/projekty_ue/nowy_szpital_w_szprotawie/o_projekcie

§ 2
SŁOWNIK TERMINÓW

Badania naukowe (EBM) – Medycyna Oparta na Faktach/Dowodach (ang.: Evidence Based Medicine) to, według definicji zamieszczonej w artykule Sacketta z 1996 roku, skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa danej terapii.
Beneficjent – Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa.
Biuro projektu – Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa, Biuro Zarządu (parter budynku)
Dziecko – osoba w wieku do lat 6, tj. taka, która w miesiącu sprawowania opieki nie ukończyła 6 roku życia.
Formularz – Formularz zgłoszeniowy, w oparciu o który odbywa się nabór Uczestników/Uczestniczek
do udziału w Projekcie (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie).
Formy wsparcia – konsultacje medyczne, zabiegi, ćwiczenia, masaże i szkolenia realizowane w Projekcie.
Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO Lubuskie 2020 – Zarząd Województwa Lubuskiego.
Kandydat/Kandydatka – osoba, która złożyła dokumenty rekrutacyjne oraz ubiega się o zakwalifikowanie do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
Lekarz AOS – lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nazywany lekarzem specjalistą, który udziela świadczeń na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.
Lekarz POZ – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nazywany lekarzem rodzinnym lub pierwszego kontaktu.
Miejsce realizacji świadczeń/miejsce realizacji projektu – Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa.
Osoba bezrobotna – Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi
są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.
Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotna). Za osoby bierne zawodowo uznawani są studenci studiów stacjonarnych oraz osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.
Osoba blisko spokrewniona – osoba w stopniu pokrewieństwa małżonek, wstępni , zstępni , pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie.
Osoba długotrwale bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:

  • Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy).
  • Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Osoba mieszkająca/zamieszkująca na obszarze powiatu żagańskiego – pod pojęciem zamieszkania rozumie się miejsce zamieszkania na obszarze powiatu żagańskiego lub miejsce siedziby zakładu pracy na terenie powiatu żagańskiego lub miejsce pobierania nauki na terenie powiatu żagańskiego – w zależności od kryterium miejsca zamieszkania/uczenia się/pracy, zgodnie z którym Uczestnik/ Uczestniczka został/a zakwalifikowany/a do Projektu. Nie ma tu znaczenia, gdzie Uczestnik/Uczestniczka jest zameldowana.
Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia samodzielności stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymywanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje Uczestnik/Uczestniczka projektu. Zaświadczenie o potrzebie sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną wydaje lekarz.
Osoba pozostająca bez zatrudnienia – osoba nie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej – osoba z wykształceniem niższym
niż podstawowe i znajdująca się poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1; byli więźniowie, narkomani itp.
Osoba w wieku aktywności zawodowej – osoba w wieku 15 lat i więcej. O przynależności danej osoby do grupy osób w wieku aktywności zawodowej decyduje – w przypadku górnej granicy – nie określony w sposób sztywny wiek, ale aktywność zawodowa tej osoby lub gotowość do podjęcia zatrudnienia. Przynależność do tej grupy ustalana jest indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w oparciu o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia (niezależnie od statycznego faktu bycia danej osoby w wieku produkcyjnym czy poprodukcyjnym ).
Osoba zależna – osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z Uczestnikiem/Uczestniczką projektu lub pozostająca z nim/nią we wspólnym gospodarstwie domowym.
Osoba z niepełnosprawnościami – za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
Program rehabilitacji leczniczej/Program rehabilitacji zdrowotnej – Program zdrowotny realizowany zgodnie z projektem pn. „Sprawni i kreatywni zawodowo – program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego realizowany przez Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.” w ramach Programu polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy Okres realizacji: 2018-2020.
Projekt – „Sprawni i aktywni zawodowo – program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego realizowany przez Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.” nr RPLB.06.07.00-08-0007/19 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020.
Realizator projektu – patrz: Beneficjent.
Regulamin – niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.
Uczestnik/Uczestniczka projektu – osoba zakwalifikowana do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i bezpośrednio korzystająca ze świadczeń zdrowotnych oraz innych usług w ramach Projektu.
Zespół usprawniający/zespół rehabilitacyjny – w skład zespołu wchodzą wykwalifikowani fizjoterapeuci, którzy wykonują swoje zadania pod nadzorem doświadczonej osoby kierującej oraz przy współpracy z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej.

§ 3
ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

1. Wszystkie formy wsparcia realizowane są w siedzibie Beneficjenta, tj. w siedzibie Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Szprotawie przy ul. Henrykowskiej 1.
2. Wsparcie w projekcie jest realizowane w dni robocze, 5 razy w tygodniu (poza tygodniami przerywanymi przez dni świąteczne wolne od pracy), zarówno w godzinach przed, jak i popołudniowych (dostępność nie krócej niż 5 godzin dziennie bez przerwy), we wszystkie dni tygodnia do godziny 20:00 oraz w soboty przez min. 4 godziny.
3. Szczegółowe godziny realizacji wsparcia są dostosowywane do indywidualnych potrzeb Uczestników/Uczestniczek projektu z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości Realizatora wsparcia.
4. Wszystkie formy wsparcia zaplanowane do realizowania w ramach Programu udzielane są Uczestnikom/Uczestniczkom nieodpłatnie. Dotyczy to również zapewnienia materiałów higienicznych niezbędnych do wykonania niektórych zabiegów (podkłady, ręczniki jednorazowe itp.).
5. Udzielane w Projekcie świadczenia medyczne opierają się na standardach i wytycznych medycznych popartych badaniami naukowymi (EBM) oraz zapewniają Uczestnikom/Uczestniczkom maksymalne bezpieczeństwo i są udzielane przez personel dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami.

ROZDZIAŁ II. REALIZACJA PROGRAMU REHABILITACJI MEDYCZNEJ

§ 4
FORMY WSPARCIA

1. Głównym działaniem Projektu jest realizacja Programu rehabilitacji leczniczej dla Uczestników/Uczestniczek projektu.
2. Program zakłada realizację świadczeń rehabilitacyjnych uzupełnionych o edukację zdrowotną oraz poradnictwo medyczno-zawodowe.
3. Wsparcie oferowane w Projekcie obejmuje:
1) działania realizowane w ramach Programu rehabilitacji leczniczej;
2) wsparcie uzupełniające świadczone dla Uczestników/Uczestniczek Programu rehabilitacji leczniczej.
4. W ramach Programu Rehabilitacji leczniczej realizowane są na rzecz Uczestników/Uczestniczek projektu następujące działania:
1) Konsultacja rehabilitacyjna wstępna – każdy/a Uczestnik/Uczestniczka projektu w pierwszej kolejności zostanie skierowany/a na wstępną konsultację u lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej lub magistra fizjoterapii, w wyniku której określony zostanie dla Uczestnika/Uczestniczki indywidualny program ćwiczeń/masaży i zabiegów.
2) Realizacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych, w tym:
a) Kinezyterapia lub masaż leczniczy;
b) Komplet zabiegów leczniczych.
W ramach indywidualnych programów rehabilitacyjnych na każdego uczestnika Programu przypadać będzie średnio 10 zajęć z zakresu kinezyterapii/masażu leczniczego oraz średnio 10 kompletów zabiegów leczniczych (ostateczna liczba i rodzaj zabiegów oraz ćwiczeń zostanie określona indywidualnie dla każdego Uczestnika/Uczestniczki, w zależności od jego potrzeb i choroby, z którą się zmaga).
3) Szkolenia grupowe dla Uczestników/Uczestniczek projektu w zakresie profilaktyki i zagrożeń w środowisku pracy oraz kształtowania zdrowego trybu życia (2 zajęcia po 45 minut dla grup średnio ok. 10-osobowych) w celu poprawy samoświadomości Uczestników/Uczestniczek Programu odnoszącej się do opisanych zagadnień.
4) Konsultacja rehabilitacyjna kontrolna – w zależności od wyników medycznych Uczestnika/Uczestniczki projektu przyjmie formę konsultacji końcowej (i skierowania na konsultację do lekarza medycyny pracy) bądź też określającej dalsze działania i skierowanie na kolejny cykl rehabilitacji.
5) Przeprowadzenie kolejnego cyklu indywidualnych programów rehabilitacyjnych:
a) Kinezyterapia lub masaż leczniczy;
b) Komplet zabiegów leczniczych.
Wsparcie to dotyczyć będzie Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy/re po pierwszym cyklu rehabilitacji nie uzyskali/ły zadowalających wyników, w związku
z czym lekarz specjalista rehabilitacji medycznej lub magister fizjoterapii skieruje takiego/ą Uczestnika/Uczestniczkę na kolejny cykl rehabilitacji (przebieg cyklu
jak w punkcie 4.2), przy czym może on przybrać formę zmodyfikowaną w porównaniu do pierwszego cyklu, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb zdrowotnych Uczestnika/Uczestniczki).
6) Konsultacja rehabilitacyjna kontrolna i zarazem końcowa projektu dla Uczestników/Uczestniczek Programu powtarzających cykl rehabilitacyjny wraz
ze skierowaniem do lekarza medycyny pracy.
7) Konsultacja lekarza medycyny pracy – mająca na celu interpretację wyników rehabilitacji każdego z Uczestników/Uczestniczek w celu określenia ich aktualnych szans zawodowych i prognoz dotyczących dalszej aktywności zawodowej.
5. Uczestnikom/Uczestniczkom projektu oferowane jest wparcie uzupełniające w formie:
1) zwrotu kosztów dojazdu na zabiegi/masaże/ćwiczenia/szkolenia;
2) zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi podczas uczestnictwa w zabiegach/masażach/ćwiczeniach/szkoleniach.
6. Wszystkie działania na rzecz Uczestników/Uczestniczek projektu realizowane są w siedzibie Beneficjenta, tj. w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Szprotawie przy ul. Henrykowskiej 1.

§ 5
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU

1. Projekt zakłada przywrócenie 1500 osobom (w tym 768 kobiet i 732 mężczyzn) ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanymi ze sposobem wykonywania pracy, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej poprzez wdrożenie kompleksowego Programu rehabilitacji medycznej na terenie powiatu żagańskiego w latach 2019-2023.
2. Rekrutacja do udziału w Projekcie ma charakter otwarty i jest prowadzona w sposób ciągły przez cały okres realizacji Projektu.
3. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z zachowaniem transparentności działań, zgodnie z zasadą niedyskryminacji. Płeć, rasa lub pochodzenie etniczne, religia lub światopogląd, niepełnosprawność, orientacja seksualna nie jest wyznacznikiem przyjęcia osób do Projektu. Uwzględniane są odmienne potrzeby kobiet i mężczyzn. W przypadku rekrutacji osób głuchoniemych lub niedosłyszących, zapewniany jest tłumacz języka migowego. W procesie rekrutacji przestrzegane są także inne polityki i zasady wspólnotowe, w tym zasada równości szans i zrównoważonego rozwoju.
4. Wsparcie w ramach Projektu kierowane jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:
1) formalne:
a) są w wieku aktywności zawodowej (czyli mają co najmniej 15 lat);
b) uczą się lub pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu żagańskiego;
2) medyczne (kryterium to jest istotnym w procesie kwalifikowania do udziału w Programie i wiąże się ono ze stwierdzeniem u Uczestnika/Uczestniczki schorzenia układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego związanego ze sposobem wykonywania pracy. Schorzenia kwalifikujące do udziału w Programie zostały wymienione w ust. 7):
a) w przypadku osób pracujących z powodu schorzeń układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego, skutków wypadków przy pracy
lub chorób zawodowych, odczuwają ograniczenie w wykonywaniu pracy zarobkowej lub są zagrożeni utratą zdolności do pracy;
b) w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotni) doświadczają problemów z podjęciem zatrudnienia lub powrotem na rynek pracy
na skutek choroby lub niepełnosprawności (dotyczy schorzeń układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego, skutków wypadków przy pracy
lub chorób zawodowych), u których rokowanie co do odzyskania sprawności i zdolności do pracy jest pozytywne).
5. Kwalifikacja do udziału w Projekcie podzielona jest na 2 części – formalną i medyczną:
1) Etap I – część formalna opiera się na analizie informacji i oświadczeń złożonych przez osobę zgłaszającą się wraz ze skierowaniem/wnioskiem o włączenie do Programu;
2) Etap II – część medyczna dotyczy weryfikacji rozpoznania medycznego, z jakim Kandydat/Kandydatka zgłasza się do Projektu. Etap ten zawiera również ocenę możliwości terapii z zastosowaniem metod rehabilitacji.
6. Etap I – CZĘŚĆ FORMALNA obejmuje przyjmowanie i analizę danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie) wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów umożliwiających włączenie Kandydata/Kandydatki do Programu oraz (jeśli nie wskazano załącznika) oświadczeniami zawartymi w treści Formularza zgłoszeniowego:
1) Skierowanie od lekarza POZ, AOS, lekarza medycyny pracy (Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie) lub wniosek własny o włączenie
do projektu (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie),
2) dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznanie schorzenia kwalifikującego się do udziału w Projekcie,
3) Wypełniona Ankieta wstępna Uczestnika Programu (Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie)
4) potwierdzenie, że Kandydat/Kandydatka spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • mieszka w powiecie żagańskim,
  • pracuje w podmiocie posiadającym siedzibę na obszarze powiatu żagańskiego,
  • uczy się w jednostce posiadającej siedzibę na obszarze powiatu żagańskiego,

5) potwierdzenie, że Kandydat/Kandydatka spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • jest zatrudniony;
  •  posiada gotowość do podjęcia pracy (w przypadku osób niepracujących, tj. bezrobotnych i biernych zawodowo),

6) oświadczenie, że Uczestnik/Uczestniczka nie korzysta w danej placówce z podobnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
7) oświadczenie, że Uczestnik/Uczestniczka nie korzysta z zabiegów rehabilitacyjnych finansowanych ze środków EFS w ramach „Programu polityki zdrowotnej
dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy”,
8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
7. Etap II – CZĘŚĆ MEDYCZNA obejmuje analizę złożonych dokumentów medycznych oraz danych zawartych w Ankiecie wstępnej Uczestnika Programu (Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie) pod kątem zgodności z niżej wymienionym zestawieniem schorzeń układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego (kryteria medyczne):
A. Zestawienie patologii zawodowych układu ruchu i obwodowego układu nerwowego kwalifikujące do udziału w Programie:
1) Zapalenie ścięgna i jego pochewki*), np.:
a) zapalenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego,
b) zapalenie ze zwłóknieniem wspólnej pochewki ścięgien długiego odwodziciela i prostownika krótkiego kciuka (choroba de Quervain’a),
c) zapalenie pochewek ścięgien zginaczy i prostowników nadgarstka,
d) palec trzaskający (najczęściej jako skutek zapalenia zginacza długiego kciuka lub zginacza powierzchownego palców ręki).
2) Zapalenie kaletki maziowej*) (najczęściej dotyczy kaletek okolicy stawu kolanowego, łokciowego, czy barkowego).
3) Uszkodzenie łękotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej*).
4) Zapalenie okołostawowe barku (zespół bolesnego barku)*).
5) Zapalenie nadkłykcia kości ramiennej (łokieć tenisisty lub łokieć golfisty)*).
6) Zmęczeniowe złamanie kości*) (głównie w obrębie kości kończyn dolnych – w kości piszczelowej, kościach śródstopia, trzonie kości udowej, kości strzałkowej).
7) Mononeuropatie obwodowe z ucisku:
a) uszkodzenie nerwu pośrodkowego (zespół cieśni w obrębie nadgarstka),
b) uszkodzenie nerwu łokciowego (zespół rowka nerwu łokciowego lub zespół kanału de Guyona),
c) uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej,
d) uszkodzenie nerwu piszczelowego w zespole kanału skokowego i inne neuropatie obwodowe z ucisku nie mieszczące się w wykazie chorób zawodowych.
8) Zespół wibracyjny: postać naczyniowo-nerwowa, kostno-stawowa lub mieszana*).
9) Choroba dekompresyjna (wywołana pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego) – w postaci przewlekłej, z martwicą jałową kości*).
10) Choroby zakaźne z objawami kostno-stawowymi (postać późna boreliozy, bruceloza)*).
11) Zespoły bólowe kręgosłupa**) (w odcinku szyjnym, piersiowym lub lędźwiowo-krzyżowym).
12) Zapalenie mięśni lub przyczepów ścięgnistych***).
13) Przewlekłe uszkodzenie torebki stawowej (np. w formie torbieli Bakera, barku zamrożonego; najczęściej towarzyszy innym patologiom).
14) Martwica kości nadgarstka (najczęściej dotyczy kości księżycowatej – choroba Kienbocka, rzadziej kości łódeczkowatej – choroba Preisera, czy innych kości nadgarstka).
15) Skutki wypadków przy pracy, a także w drodze do lub z pracy (a więc również związane z zatrudnieniem).

*) W formie przewlekłej może być podstawą rozpoznania choroby zawodowej – po wykazaniu istotnego narażenia zawodowego.
**) Powszechny problem zdrowotny w populacji osób w wieku aktywności zawodowej; nie mieszczą się w pojęciu choroby zawodowej.
***) Taki charakter ma także „łokieć tenisisty” lub „łokieć golfisty”, jednak ze względu na specyficzne objawy te entezopatie zostały wymienione osobno.

B. Choroby zawodowe:
1) Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy:
a) przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki,
b) przewlekłe zapalenie kaletki maziowej,
c) przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej,
d) przewlekle zapalenie okołostawowe barku,
e) przewlekle zapalenie nadkłykcia kości ramiennej,
f) zmęczeniowe złamanie kości.
2) Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy:
a) zespół cieśni w obrębie nadgarstka,
b) zespół rowka nerwu łokciowego,
c) zespół kanału de Guyona,
d) uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej.
3) Zespół wibracyjny:
a) postać naczyniowo-nerwowa,
b) postać kostno-stawowa,
c) postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa
4) Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego:
a) choroba dekompresyjna.
5) Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa.
8. Kandydaci/Kandydatki zobowiązani/ne są do dostarczenia kompletu wypełnionych poprawnie i czytelnie (komputerowo lub odręcznie) w języku polskim dokumentów wymienionych w ust. 6 do Biura projektu.
9. Dokumenty rekrutacyjne można składać:
• osobiście w Biurze projektu, które jest zlokalizowane w Nowym Szpitalu w Szprotawie Sp. z o.o. przy ul. Henrykowskiej 1 w Szprotawie (Biuro projektu znajduje się na partnerze),
• pocztą tradycyjną/kurierem na adres Biura projektu: Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa, z dopiskiem „PROJEKT”,
• na adres e-mail: projektszprotawa@nowyszpital.pl (w tytule należy wpisać REKRUTACJA oraz swoje imię i nazwisko).
10. Za dzień złożenia dokumentów rozumie się dzień wpłynięcia/złożenia kompletu dokumentów do Biura projektu.
11. W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów rekrutacyjnych, przedstawiciel Beneficjenta informuje Kandydata/Kandydatkę składającego zgłoszenie do udziału w Projekcie za pośrednictwem jednej ze wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym form kontaktu (np. telefonicznie, e-mail, pocztą) o ewentualnych brakach w dokumentach i wyznacza termin na ich uzupełnienie. Termin na uzupełnienie braków wynosi 5 dni roboczych. Niezłożenie wymaganych dokumentów skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w Projekcie.
12. W przypadku przesłania Formularza zgłoszeniowego drogą mailową, Kandydat/Kandydatka zobowiązany/a jest dostarczyć do Biura projektu wersję papierową dokumentów (oryginały) w terminie 3 dni roboczych od daty przesłania e-maila.
13. Zgłoszenia będą przyjmowane w robocze dni tygodnia w godzinach pracy Biura projektu/ Działu Fizjoterapii.
14. Zgłoszenia przygotowane przy użyciu Formularza innego niż obowiązujący w Projekcie będą odrzucane.
15. Ocena Formularzy zgłoszeniowych i załączników pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i medycznych dokonywana jest przez Koordynatora Programu w porozumieniu ze Specjalistą ds. uczestników projektu w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia dokumentów u Beneficjenta.
16. Przekazanie informacji o wyniku weryfikacji Formularzy zgłoszeniowych do Programu rehabilitacji leczniczej pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i medycznych nastąpi:
a) w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji formalnej i medycznej, tj. spełnienia kryteriów rekrutacji określonych w ust. 6, Kandydat/Kandydatka zostanie poinformowany/a za pośrednictwem jednej z form kontaktu wskazanej w Formularzu zgłoszeniowym oraz zostanie ustalony z Kandydatem/Kandydatką indywidualnie termin konsultacji z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej lub magistrem fizjoterapii,
b) w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji formalnej, tj. niespełnienia kryteriów formalnych rekrutacji określonych w ust. 6, Kandydat/Kandydatka otrzymuje Informację o braku podstaw do włączenia do Programu rehabilitacji leczniczej (Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie) osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (oryginał dokumentu) lub e-mail (skan dokumentu).
17. Informacja o wyniku weryfikacji Formularzy zgłoszeniowych do Programu rehabilitacji leczniczej pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i medycznych przekazywana jest w terminie 7 dni od dnia weryfikacji zgłoszenia do Programu.
18. Warunkiem rozpoczęcia udziału w Projekcie jest:
a) zapoznanie się z Regulaminem Projektu (na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu zgłoszeniowym do Projektu),
b) złożenie Oświadczenia Uczestnika projektu (Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie) w pierwszym dniu udziału w Projekcie, tj. w dniu konsultacji u lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej lub magistra fizjoterapii.
19. Wzory dokumentów rekrutacyjnych stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu Projektu, które dostępne są w Biurze projektu oraz na stronie internetowej: https://www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/projekty_ue/nowy_szpital_w_szprotawie/o_projekcie.
20. Dokumenty w wersji papierowej powinny być podpisane przez Kandydata/Kandydatkę.
21. Dokumenty złożone przez Kandydatów/Kandydatki do Projektu nie podlegają zwrotowi.

§ 6
WYKLUCZENIE Z PROJEKTU

1. Kryteria wyłączenia z Programu na etapie kwalifikacji wynikają z niespełnienia kryteriów włączenia (formalnych bądź medycznych):
1) brak zamieszkania/pracy/uczenia się w powiecie żagański,
2) wiek poniżej 15 lat; w stosunku do młodzieży uczącej się w wieku co najmniej 15 lat istotne jest kontynuowanie nauki o profilu zawodowym,
3) brak statusu osoby aktywnej zawodowo (osoba niepracująca i nieposzukująca pracy, niezainteresowana jej podjęciem),
4) brak schorzenia wymienionego w §5 ust. 7 pkt A i B, które miałoby być przedmiotem rehabilitacji,
5) istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do rehabilitacji stwierdzanego schorzenia,
ze względu na aktualny stan zdrowia Uczestnika/Uczestniczki (obecność przeciwwskazań zdrowotnych do formy rehabilitacji przewidzianej w przypadku określonego schorzenia) lub brak dostępnych właściwych dla indywidualnego problemu zdrowotnego metod rehabilitacji na poziomie danego Realizatora.

§ 7
PRZEBIEG UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Działania wstępne interwencji:
1) Kwalifikacja do udziału w Programie – identyfikacja osób z grupy docelowej na podstawie danych z wywiadu chorobowego i zawodowego, udostępnionych wyników badań dodatkowych, obrazowych i konsultacji lekarskich, a także oświadczeń Uczestnika/Uczestniczki (np. deklaracja gotowości do podjęcia zatrudnienia przez osobę bezrobotną).
2) Przeprowadzenie oceny wstępnej – Uczestnik otrzymuje do wypełnienia Ankietę wstępną Uczestnika Programu (Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie). Ankieta wstępna służy analizie: rodzaju problemu zdrowotnego Uczestnika/Uczestniczki, stopnia jego zaawansowania, stopnia zaburzeń funkcjonalnych i niepełnosprawności, dotychczasowej aktywności zawodowej i ograniczeń w jej kontynuacji wynikających z problemu zdrowotnego, wykorzystywanej dotychczas pomocy medycznej i jej efektów, zachowań i nawyków zdrowotnych Uczestnika. Jej celem jest ustalenie problemów zdrowotnych i funkcjonalnych (co jest istotne pod kątem planowania właściwej rehabilitacji i dodatkowych form wsparcia), jak i określenie stanu wejściowego Uczestnika/Uczestniczki (do analizy porównawczej na zakończenie udziału w Programie).
2. Realizacja Programu rehabilitacji medycznej:
1) Konsultacja lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej lub magistra fizjoterapii – jest to badanie (podmiotowe, przedmiotowe, analiza dostarczonej dokumentacji z POZ/AOS, badań dodatkowych, w tym obrazowych) z ustaleniem diagnozy medycznej oraz ustaleniu stanu początkowego (diagnoza funkcjonalna, główne problemy). Na tej podstawie ustalane są wskazania do rehabilitacji medycznej (dobór metod rehabilitacji we własnym zakresie lub weryfikacja zaleceń lekarza leczącego/kierującego pod względem ich aktualności, z uwzględnieniem także potencjalnych przeciwwskazań Uczestnika/Uczestniczki) oraz innych form wsparcia.
2) Świadczenia z zakresu rehabilitacji medycznej:
a) zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu: elektroterapii, światłolecznictwa, magnetoterapii, hydroterapii, krioterapii, ultradźwięki,
b) ćwiczenia lecznicze (kinezyterapia), których włączanie w program indywidualnego usprawniania jest wysoce pożądane i ćwiczenia te są rozważane w każdym przypadku,
c) masaż leczniczy.
3) Dodatkowe formy wsparcia dla Uczestnika/Uczestniczki Programu:
a) Konsultacja lek. medycyny pracy ma na celu określenie aktualnych szans zawodowych (kwalifikacja zdrowotna) i prognoz dotyczących dalszej aktywności zawodowej. Celem tej konsultacji jest poradnictwo w zakresie możliwości przekwalifikowania zawodowego uwzględniając stan zdrowia Uczestnika/Uczestniczki poprzez wskazanie możliwych kierunków oraz ewentualnie określenie problemów dyskwalifikujących do określonych form zatrudnienia; ewentualne wskazanie warunków dla dalszego zatrudnienia przy aktualnym stanie zdrowia uczestnika (np. potrzeba modyfikacji stanowiska pracy). Lekarz specjalista medycyny pracy pomaga również określić przyczyny problemu zdrowotnego Uczestnika/Uczestniczki (zwłaszcza jeśli mają one związek z warunkami pracy) i przekazuje niezbędne wskazówki o charakterze profilaktycznym.
W ocenie lekarza medycyny pracy wykorzystywane są informacje zespołu usprawniającego na temat aktualnego stanu funkcjonalnego Uczestnika/Uczestniczki i efektów rehabilitacji. Świadczenie to jest odrębnie dokumentowane: lekarz medycyny pracy może wystawić Zaświadczenie
o potrzebie (lub jej braku) przekwalifikowania zawodowego, modyfikacji stanowiska pracy (Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji i udziału
w projekcie).
Konsultacja ta ma miejsce zawsze na zakończenie rehabilitacji, a w razie potrzeby (sugestia zespołu prowadzącego usprawnianie,
przy akceptacji Uczestnika/Uczestniczki) może zostać wykorzystana także
raz w trakcie rehabilitacji (jeśli trwać ma dłużej niż jeden cykl, a szanse powrotu do pracy są niepewne), w celu optymalizacji kierunku usprawniania pod kątem potencjalnych szans zawodowych.
b) Konsultacja psychologiczna realizowana jest na podstawie zaleceń wynikających z konsultacji rehabilitacyjnej, oceny zespołu prowadzącego usprawnianie, przy akceptacji Uczestnika/Uczestniczki, także na jego/jej życzenie wyrażone w Ankiecie wstępnej.
W ramach indywidualnego programu rehabilitacji Uczestnika/Uczestniczki przewiduje się maksymalnie 1 konsultację psychologiczną. W razie potrzeby, kontynuacja pomocy psychologicznej może odbywać się w ramach sesji grupowych (jedna na cykl rehabilitacji) lub, w przypadku stwierdzenia poważniejszych problemów, w formie terapii w poradni psychologicznej (poza Programem – przekierowanie na podstawie sugestii psychologa,
za zgodą Uczestnika/Uczestniczki).
Po zakończonej konsultacji psycholog wystawi opinię konsultacyjną (Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie).
4) Szkolenia dla Uczestników Programu są prowadzone w trakcie trwania cyklów rehabilitacyjnych dla Uczestników/Uczestniczek. Tematyka związana jest
z problemem zdrowotnym ujętym w Programie, ukierunkowana szczególnie
na profilaktykę zagrożeń w środowisku pracy oraz kształtowanie zdrowego trybu życia.
Uczestnicy/Uczestniczki biorą udział w dwóch grupowych spotkaniach edukacyjnych, każde po 45 min., w grupach o liczebności 5-15 osób.
Tematyka 1. spotkania mieści się w zakresie: ergonomii i profilaktyki zagrożeń w środowisku pracy, prawidłowego sposobu wykonywania pracy,
z uwzględnieniem prawidłowej postawy stojącej/siedzącej, nauki oszczędzających technik dźwigania, informacji o obciążeniach stanowiących główne zagrożenie
dla układu ruchu (pozycje wymuszone, ruchy powtarzalne i monotypowe) wraz
ze wskazaniem możliwości redukowania ryzyka z nimi związanego (właściwa organizacja pracy, przestrzeganie limitów obciążeń, używanie pomocy transportowych, prawidłowe ukształtowanie stanowiska komputerowego i in.).
Tematyka 2. spotkania ukierunkowana jest na kształtowanie zdrowego trybu życia, szczególnie poprzez promowanie zdrowej aktywności fizycznej w czasie wolnym. W tym celu omówione zostaną różne formy aktywności ze wskazaniem ich zalet i ograniczeń, przedstawione zostaną zasady optymalnego treningu prozdrowotnego (częstość, czas trwania, uwzględnienie elementów kształtujących wytrzymałość, siłę, gibkość i koordynację), omówione zostaną ewentualne przeciwwskazania
do niektórych form aktywności.
5) Konsultacja lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej lub magistra fizjoterapii następuje po zakończonym cyklu rehabilitacji; ma za zadanie ocenę efektów (porównanie z oceną wcześniejszą – według tego samego schematu), oraz wydanie decyzji o kontynuacji lub zakończeniu rehabilitacji (powrót do etapu 2.1) – Konsultacja lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej lub magistra fizjoterapii).
Dokumentacja indywidualnego przebiegu rehabilitacji obejmuje m.in. Zestawienie zabiegów i interwencji uczestnika (Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie) oraz Kartę uczestnika Programu (Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie), stanowiące podsumowanie wykonanych procedur oraz efektów rehabilitacji. Dokumentacja z badania lekarskiego będzie zgodna
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej.
3. Zakończenie udziału w Programie może nastąpić na skutek: decyzji zespołu rehabilitującego (uzyskanie oczekiwanej poprawy; brak dalszych możliwości terapii – np. brak współpracy, wyczerpanie stosowanych metod; wystąpienie niepożądanych odczynów wymagających odstąpienia od rehabilitacji; zakończenie okresu trwania Programu) lub decyzji samego/ej Uczestnika/Uczestniczki. Etap ten obejmuje:
1) Końcową konsultację lekarza specjalisty rehabilitacji lub magistra fizjoterapii (badanie lekarskie, także odniesienie własnych obserwacji do uwag zespołu prowadzącego usprawnianie).
2) Wypełnienie przez Uczestnika/Uczestniczkę Ankiety końcowej Uczestnika Programu (tu własna ocena dotycząca aktualnego stanu zdrowia) (Załącznik nr 13
do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie).
3) Ocenę przez Uczestnika jakości świadczeń (Załącznik nr 14 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie).
4) Uzupełnienie konsultacji lekarza medycyny pracy (Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie), jeśli wcześniej nie miała miejsca, wraz z ustaleniem zaleceń medyczno-zawodowych (dotyczących dalszego zatrudnienia).
5) Wydanie Uczestnikowi/Uczestniczce Informacji o odbytej rehabilitacji (Załącznik
nr 15 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie), wraz z ustalonymi dalszymi zaleceniami leczniczymi i profilaktycznymi (na podstawie uwag lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, lekarza specjalisty medycyny pracy, psychologa)
4. Wsparcie uzupełniające świadczone na rzecz Uczestników/Uczestniczek projektu:
1) Zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników/Uczestniczek projektu, który realizowany jest zgodnie z treścią Rozdziału III. ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Regulaminu.
2) Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi od Uczestników/Uczestniczek projektu, który realizowany jest zgodnie z treścią Rozdziału IV. ZASADY ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI OD UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU Regulaminu.

ROZDZIAŁ III. ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

§ 8
INFORMACJE OGÓLNE

1. Uczestnikom/Uczestniczkom projektu przysługują zwroty kosztów dojazdu
na zabiegi/ćwiczenia/masaże/ szkolenia od miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania zabiegów/ćwiczeń/masaży oraz organizowania szkoleń w Projekcie.
2. Dofinansowanie kosztów przejazdu następuje na podstawie Wniosku wraz z załącznikami złożonego przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu (Załącznik nr 17 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie).
3. Wzory wymaganych Wniosków dostępne są w Biurze projektu oraz na stronie Projektu: https://www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/projekty_ue/nowy_szpital_w_szprotawie/o_projekcie.
4. Uczestnik/Uczestniczka może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu tylko w przypadku, gdy zabiegi/ćwiczenia/masaże/szkolenia odbywają się w miejscowości innej niż miejsce jego zamieszkania/pracy/uczenia się .
5. Zwroty kosztów dojazdu dokonywane będą zgodnie z zasadami finansowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach RPO Lubuskie 2020 i budżetem projektu. Kwota zwrotu obejmuje koszty dojazdu na miejsce wykonywania zabiegów/ćwiczeń/masaży/ szkoleń i z powrotem.
6. Refundacji podlegają koszty:
1) udokumentowanego biletami przejazdu publicznymi środkami transportu (autobus/bus – PKS, komunikacja prywatna),
2) przejazdu własnym środkiem transportu (do wysokości równowartości przejazdu środkami komunikacji publicznej).

§ 9
PROCEDURA WYPŁATY ŚRODKÓW

1. Refundacja kosztów dojazdu na zabiegi/ćwiczenia/masaże/szkolenia i z powrotem przysługuje po złożeniu Wniosku o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej (Załącznik nr 16 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie) lub Wniosku o zwrot kosztów przejazdu samochodem lub pojazdem mechanicznym (Załącznik nr 17 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie) oraz udokumentowaniu poniesionych kosztów.
2. Uczestnicy/Uczestniczki, którzy dostarczą wnioski (osobiście lub drogą pocztową, na adres Biura projektu) o zwrot kosztów poniesionych w celu dojazdu na zabiegi/świadczenia wypełnione błędnie lub bez wymaganych załączników lub przedstawią wymagane dokumenty, ale nie będą figurować na kartach zabiegów/świadczeń, listach obecności danego dnia zajęć/spotkania zgodnie z datami przedstawionymi na dokumentach, nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
3. Zwrot kosztów dojazdu na zabiegi/ćwiczenia/masaże/szkolenia odbywa się przelewem bankowym na podane przez Uczestnika/Uczestniczki konto bankowe w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku przez Nowy Szpital Sp. z o.o. w Szprotawie. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat, o ile nie posiada środków finansowych na koncie bankowym Projektu (w takim przypadku zwrot kosztów zostanie dokonany niezwłocznie w momencie otrzymania środków finansowych od Instytucji Zarządzającej RPO Lubuskie 2020).
4. Realizator projektu ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez Uczestników/Uczestniczki projektu, zwracając się o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w odpowiednich instytucjach/przedsiębiorstwach.
5. Przez udokumentowane koszty rozumie się koszty faktycznie poniesione na dojazd, potwierdzone nw. dokumentami:
1) w przypadku przejazdu publicznymi środkami transportu (łącznie):
a) wniosek o zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu środkami komunikacji publicznej (Załącznik nr 16 do Regulaminu rekrutacji i udziału
w projekcie),
b) oryginalne bilety PKS lub innego przewoźnika (przynajmniej z jednego dnia przejazdu tam i z powrotem) zawierające cenę, trasę przejazdu i okres obowiązywania (jeśli dotyczy) lub wydruk ze strony internetowej lub oświadczenie przewoźnika dokumentujące ceny biletów obowiązujących na danej trasie (Załącznik nr 18 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie);
2) w przypadku przejazdu własnym środkiem transportu:
a) wniosek o zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu samochodem osobowym lub innym pojazdem mechanicznym (Załącznik nr 17 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie),
b) prawo jazdy Uczestnika/Uczestniczki szkolenia oraz dowód rejestracyjny auta (do wglądu),
c) oświadczenie o wysokości ceny biletu jednorazowego na określonej trasie przejazdu lub komplet biletów (tam i z powrotem) za 1 dzień uczestniczenia w danej formie wsparcia lub oświadczenie przewoźnika dokumentujące ceny biletów obowiązujących na danej trasie (Załącznik nr 18 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie),
d) umowa użyczenia w przypadku, gdy właścicielem auta jest inna osoba niż Uczestnik/Uczestniczka projektu (Załącznik nr 19 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie),
6. Jeżeli z jednego pojazdu korzysta kilka osób, zwrot kosztów przysługuje tylko i wyłącznie jednej osobie – Uczestnikowi/Uczestniczce projektu, który/która jest właścicielem/właścicielką pojazdu lub korzysta z pojazdu na podstawie umowy użyczenia.
7. W rozliczeniu, którego dowodami są bilety, niezbędne jest załączenie zestawienia potwierdzającego poniesienie kosztów dojazdu wraz ze wszystkimi wykorzystanymi biletami.
8. W przypadku wyczerpania się środków w budżecie projektu na refundację kosztów dojazdu Beneficjent zastrzega możliwość odmowy wypłaty kosztów dojazdu. Decyduje wówczas kolejność złożonych Wniosków.

ROZDZIAŁ IV. ZASADY ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI OD UCZESTNIKÓW PROJEKTU

§ 10
INFORMACJE OGÓLNE

1. Uczestnikom/Uczestniczkom projektu przysługuje zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi za czas, gdy Uczestnik/Uczestniczka korzysta ze wsparcia w Projekcie w formie zabiegów/ćwiczeń/masaży oraz szkoleń.
2. Za koszt opieki uznaje się:
1) koszt opłaty za pobyt w przedszkolu, żłobku, domu opieki lub innej placówce, instytucji opiekuńczej uprawnionej do sprawowania opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie trwania form wsparcia,
2) koszty wynikające z umów cywilnoprawnych, np. z opiekunami (z wyłączeniem osób blisko spokrewnionych z Uczestnikiem/Uczestniczką projektu, jego/jej dzieckiem lub osobą zależną pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) w czasie trwania form wsparcia.
3. Koszt zapewnienia środków na opiekę został ustalony na podstawie założeń projektowych za opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi obowiązującej w budżecie projektu. Maksymalna kwota refundacji przez Beneficjenta nie może jednak wynosić więcej niż 20,00 zł za godzinę opieki nad osobą zależną. W przypadku przedstawienia przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu wyższej należności, zostanie ona rozliczona jedynie do ustalonej w Projekcie kwoty.
4. Wzory wymaganych dokumentów dostępne są w Biurze projektu oraz na stronie projektu: https://www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/projekty_ue/nowy_szpital_w_szprotawie/o_projekcie.

§ 11
PROCEDURA WYPŁATY ŚRODKÓW

1. Warunkiem refundacji środków przez Beneficjenta jest:
1) Złożenie Wniosku o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną:

  • w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 Uczestnik/Uczestniczka projektu składa Załącznik nr 20 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,
  • w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną (inną niż dziecko do lat 6) Uczestnik/Uczestniczka projektu składa Załącznik nr 21 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

2) Złożenie kompletu wymaganych dokumentów (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem):
a) aktu urodzenia dziecka/dzieci – jeśli dotyczy,
b) dokumentu potwierdzającego stan zdrowia osoby zależnej, np. orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności zapewnienia stałej opieki – jeśli dotyczy,
c) dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa lub powinowactwa w przypadku opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy.
3) Udokumentowanie faktycznie poniesionych kosztów związanych z opieką poprzez złożenie:
a) umów i rachunków lub faktur VAT za pobyt osoby zależnej lub dziecka w placówce lub instytucji opiekuńczej (przedszkolu, żłobku, domu opieki, itd.) – dokumenty te powinny być wystawione na Uczestnika/Uczestniczkę projektu.
Z dokumentów powinno wynikać jednoznacznie jaki okres, w tym ile godzin opieki obejmują (okres powinien pokrywać się z okresem udziału Uczestnika/Uczestniczki projektu w danej formie wsparcia) – jeśli dotyczy,
b) umowy cywilnoprawnej z opiekunem/-ką (z wyłączeniem zawierania umów
z osobami blisko spokrewnionymi z Uczestnikiem/Uczestniczką projektu, jego/jej dzieckiem lub osobą zależną pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) zawierającej jednoznaczną informację na jaki okres, w tym na ile godzin, została zawarta (okres powinien pokrywać się
z okresem udziału Uczestnika/Uczestniczki projektu w danej formie wsparcia), potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczeń, potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia, podatku od osób fizycznych oraz składek ubezpieczeniowych – jeśli dotyczy,
c) dowodu zapłaty rachunku lub faktury VAT.
2. Warunkiem rozliczenia kosztów opieki jest złożenie w wersji papierowej Wniosku przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w terminie do 10 dni od daty zakończenia formy wsparcia, w której brał udział – w czasie którego poniósł koszt opieki.
3. Zwrot kosztów opieki następuje po dokonaniu weryfikacji poprawności złożonego Wniosku i wymaganych dokumentów oraz weryfikacji obecności Uczestnika/Uczestniczki projektu podczas wsparcia. Weryfikacja obecności następuje na podstawie list obecności.
4. Beneficjent może żądać złożenia przez Uczestnika/Uczestniczki projektu dodatkowych dokumentów i oświadczeń dotyczących udokumentowania poniesionych kosztów w związku z opieką, w trybie i terminach ustalonych przez Beneficjenta, nie dłużej jednak niż do 10 dni roboczych.
5. Złożenie niekompletnego Wniosku lub brak w wyznaczonym terminie złożenia uzupełnień o wymagane dokumenty lub oświadczenia skutkuje odmową refundacji kosztów opieki.
9. Realizator projektu ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez Uczestników/Uczestniczek projektu, zwracając się o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w odpowiednich instytucjach/przedsiębiorstwach.
10. Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi odbywa się przelewem bankowym na podane przez Uczestnika/Uczestniczki konto bankowe w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia Wniosku przez Nowy Szpital Sp. z o.o. w Szprotawie. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat, o ile nie posiada środków finansowych na koncie bankowym Projektu (w takim przypadku zwrot kosztów zostanie dokonany niezwłocznie w momencie otrzymania środków finansowych od Instytucji Zarządzającej RPO Lubuskie 2020).
11. W przypadku wyczerpania się środków w budżecie projektu na refundację kosztów opieki Beneficjent zastrzega możliwość odmowy wypłaty kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną. Decyduje wówczas kolejność złożonych Wniosków.

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12
PRAWA I OBOWIĄZKI KANDYDATÓW I UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU

1. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
1) przestrzegania niniejszego Regulaminu, pisemnie potwierdzając zapoznanie się
z nim poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w Formularzu zgłoszeniowym,
2) dostarczania do Biura projektu wszelkich wymaganych dokumentów i załączników, m.in. oświadczeń i zaświadczeń oraz innych dokumentów niezbędnych do udzielenia wsparcia,
3) aktualizacji danych Uczestnika/Uczestniczki projektu, szczególnie danych kontaktowych oraz wszelkich zmian sytuacji Uczestnika/Uczestniczki na rynku pracy,
4) aktywnego uczestniczenia we wszystkich formach wparcia (m.in. konsultacje, ćwiczenia, masaże, zabiegi, szkolenia), zgodnie z przygotowaną ścieżką wsparcia w ramach Programu rehabilitacji leczniczej,
5) pisemnego potwierdzenia skorzystania z poszczególnych form wsparcia (m.in. w Zestawieniu zabiegów i interwencji Uczestnika oraz na listach obecności
na szkoleniach) oraz wypełniania innych niezbędnych do realizacji Projektu dokumentów,
6) udostępnienia wszelkich niezbędnych danych do prawidłowej realizacji Projektu,
7) udziału w badaniu ewaluacyjnym i monitoringowym, w tym do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu,
8) poinformowanie Realizatora wsparcia w Projekcie o zmianie statusu na rynku pracy (podjęciu zatrudnienia) w trakcie trwania Projektu oraz w okresie do 12 miesięcy po jego zakończeniu (dotyczy osób bezrobotnych i biernych zawodowo niezatrudnionych w dniu rekrutacji do Projektu),
9) współpracy z Nowym Szpitalem w Szprotawie Sp. z o.o. i kadrą Projektu.
2. Każdy/a Kandydat/Kandydatka, który zostanie zakwalifikowany do Projektu będzie uczestniczył w Projekcie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz odpowiednich przepisach prawa dotyczących form wsparcia realizowanych w Projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

 

§ 13
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo zrezygnować z udziału w Projekcie i nie ponosi przy tym skutków finansowych, jeśli zgłosi chęć rezygnacji na piśmie w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wsparcia. Wzór dokumentu rezygnacji stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/Uczestniczki projektu z listy Uczestników/Uczestniczek projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik/Uczestniczka może zostać wykluczony/a z udziału w Projekcie z powodu:
a) rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania zabiegów uniemożliwiające prawidłowe ich przeprowadzanie, naruszenia nietykalności cielesnej fizjoterapeuty lub pracownika Realizatora projektu, udowodnionego aktu kradzieży, szczególnego wandalizmu oraz udziału w rehabilitacji w stanie wskazującym spożycie alkoholu lub środków odurzających);
b) podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji.
4. Niniejsze postanowienia wynikają z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Realizatorze spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie.

§ 14
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie należy do Beneficjenta w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu, Program polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy
w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy oraz Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2020 r.