Poprawa jakości i dostępności do badań medycznych poprzez modernizację obiektów szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego w Nowym Szpitalu w Świeciu Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 -2013
Oś priorytetowa: 3 Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie: 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Nr Projektu: RPKP.03.02.00-04-012/14

Umowa o dofinansowanie nr WP-II-W.433.3.26.2014 zawarta w Toruniu w dniu 21 listopada 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Nowym Szpitalem Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 126
86-100 Świecie

Cele Projektu:

Cel główny: Podniesienie poziomu usług medycznych na terenie powiatu świeckiego wpływające na wzrost poziomu życia mieszkańców powiatu świeckiego.
Cele szczegółowe:

 • zadowalająca oferta świadczonych usług medycznych: skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania, skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów, wykonywanie kompleksowych badań medycznych, zwiększenie liczby pacjentów korzystających z usług Szpitala, wzrost poziomu usług medycznych na terenie powiatu świeckiego wpływający na podniesienie poziomu życia jego mieszkańców;
 • dostosowanie obiektów do użytkowania sprzętu medycznego i obsługi pacjentów;
 • zadowalający poziom badań medycznych;
 • właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej, wysoki poziom komfortu pracy i wydajności personelu medycznego;
 • dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawnych.

Zakres rzeczowy Projektu:

1) Roboty budowlane – adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni rezonansu magnetycznego.
2) Zakup sprzętu medycznego:

 • Kolonoskop
 • Gastroskop
 • Aparat do znieczulenia
 • Wieża laparoskopowa
 • Optyka do histeroskopii
 • Optyka artroskopowa
 • Aparat do badań Holtera dla dzieci
 • Aparat do echa serca
 • Respirator transportowy (2 szt.)
 • Cieplarka do podgrzewania płynów infuzyjnych (2 szt.)
 • Kardiostymulator terapeutyczny zewnętrzny inwazyjny
 • Aparat USG
 • Defibrylator z funkcją stymulacji kardiowersji
 • Pompa perystaltyczna do podawania leków (3 szt.)
 • Urządzenie do podciśnieniowej terapii leczenia ran
 • Urządzenie do podglądu badań na salach operacyjnych działające w systemie IMPAX (3 szt.)
 • Ramię C
 • Rezonans magnetyczny

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2015)
a) Liczba zakupionego sprzętu medycznego – 24 szt.
b) Powierzchnia przebudowanych/rozbudowanych obiektów ochrony zdrowia – 104,00 m2
c) Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia – 1 szt.
d) Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia – 1 szt.
e) Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2016):
a) Średni czas oczekiwania na świadczone usługi medyczne – 2 424,00 godz.
b) Liczba osób korzystających z usług instytucji ochrony zdrowia – 158 359 osoby
c) Średni wiek aparatury medycznej – 1,50 lata
d) Liczba osób korzystających z zakupionego sprzętu – 7 000 osoby
e) Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem – 16 068 szt.
f) Liczba osób korzystających z przebudowanej/wybudowanej/ doposażonej infrastruktury instytucji ochrony zdrowia – 7 000 osoby

Źródła finansowania Projektu:

Wartość całkowita Projektu – 5 084 014,20 PLN
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 303 475,86 PLN (25,64%)
Budżet Państwa – 1 931 172,01 PLN (37,99%)
Wkład własny – 1 849 366,33 PLN (36,37%)

Okres realizacji Projektu: maj 2014 – listopad 2015