Informacje o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: 3 Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie: 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Nr Projektu: RPKP.03.02.00-04-015/08

Tytuł projektu:

Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Świeciu” 

Cele projektu:

Celem projektu jest zapewnienie pacjentom szpitala dostępu do dobrej jakości leczenia oraz poprawa warunków pracy personelu medycznego. Realizacja projektu wpłynie również pozytywnie na:

 • ułatwienie korzystania z obiektu przez osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych,
 • poprawę warunków pobytu pacjentów podczas rekonwalescencji,
 • poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego.

Ułatwienie korzystania z obiektu przez osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych będzie możliwe poprzez eliminację istniejących barier i niedogodności w infrastrukturze obiektów Jednostki.

Jednym z efektów projektu będzie poprawa warunków pobytu pacjentów podczas rekonwalescencji. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie w postaci polepszenia warunków bytowych i sanitarnych w obiektach oraz zwiększeniu komfortu pobytu pacjenta w salach chorych (zmniejszona liczba łóżek w salach, zwiększona przestrzeń dla pacjentów, remonty sanitariatów).

Realizacja projektu poprawi warunki pracy personelu medycznego szpitala poprzez optymalizację rozmieszczenia pomieszczeń medycznych, socjalnych i sanitarnych w obiektach oraz użytkowanie nowocześniejszego sprzętu medycznego.

Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego przede wszystkim w postaci zmniejszenia możliwości powstania urazów podczas badań, operacji itp. oraz wymiany instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej. W zmodernizowanych budynkach łatwiej będzie utrzymać czystość i sterylność, co jest ważnym elementem wymagań sanitarnych szpitala. Zmniejszy się zatem liczba i ryzyko powikłań wynikających z zakażeń szpitalnych, przez co również wzrośnie bezpieczeństwo pacjentów.

Sprzęt zakupiony w ramach projektu będzie bezpieczny dla pacjentów oraz będzie charakteryzował się mniejszą awaryjnością.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy powiatu świeckiego będą mieli zapewnioną opiekę medyczną na wysokimpoziomie.

Zakres projektu:

Roboty budowlane:

 •  Montaż wind
 • Roboty związane z dostosowaniem budynkudo wymogów ochrony p/pożarowej
 • Remont pomieszczeń sal chorych z dostosowaniem powierzchni, remont pomieszczeń Oddziału Dziecięcego oraz adaptacja pomieszczeń na szatnię rodzin z węzłem sanitarnym.
 • Remont pomieszczeń (Diagnostyki Obrazowej, Bloku Porodowego), adaptacja pomieszczeń na Blok Operacyjny i OIOM, dostosowanie do wymogów pomieszczeń Laboratorium Mikrobiologii i Endoskopii oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach laboratorium.
 • Remont sanitariatów oraz remont pomieszczeń Kuchni podręcznej.

Powierzchnia przebudowanych obiektów ochrony zdrowia– 1 910 m2.

Sprzęt medyczny:

 • Łóżko pionizacyjno-rehabilitacyjne – 5 szt.
 • Przyłóżkowy monitor pacjenta – 4 szt.
 • Centrala monitorów – 1 szt.

Okres realizacji:

Maj 2008 – Wrzesień 2013

Finansowanie projektu:

 • Wartość projektu – 6 563 557,36 zł
 • Dofinansowanie (EFRR) – 4 204 562,28 zł (65,00%)
 • Wkład własny – 2358995,08zł (35,00%)