Kompleksowa modernizacja obiektów szpitalnych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 -2013
Oś priorytetowa: 3 Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie: 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Nr Projektu: RPKP.03.02.00-04-018/14

Umowa o dofinansowanie nr WP-II-W.433.3.27.2014 zawarta w Toruniu w dniu 21 listopada 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Nowym Szpitalem Sp. z o.o.

Tytuł Projektu:

Kompleksowa modernizacja obiektów szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego w celu poprawy jakości i dostępności do badań medycznych w Nowym Szpitalu w Świeciu Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie

Cele Projektu:

Cel główny: Podniesienie jakości i dostępu do badań i usług medycznych poprzez zwiększeniu liczby wykonywanych badań zakupionych sprzętem medycznym w ramach projektu o 33,7% w 2016 roku w stosunku do roku poprzedniego.

Cele szczegółowe:

 • zadowalająca oferta świadczonych usług medycznych: skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania, skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów, wykonywanie kompleksowych badań medycznych, zwiększenie liczby pacjentów korzystających z usług Szpitala, wzrost poziomu usług medycznych na terenie powiatu świeckiego wpływający na podniesienie poziomu życia jego mieszkańców;
 • dostosowanie obiektów do użytkowania sprzętu medycznego i obsługi pacjentów;
 • zadowalający poziom badań medycznych;
 • właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej, wysoki poziom komfortu pracy i wydajności personelu medycznego;
 • dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawnych.

Zakres rzeczowy Projektu:

1) Roboty budowlane:

 • Przebudowa sali intensywnego nadzoru w pięciołóżkową;
 • Utworzenie Oddziału Rehabilitacyjnego na parterze Budynku Głównego, przeniesienie administracji do zaplecza gospodarczego, przeniesienie dystrybucji bielizny szpitalnej w pomieszczenia przy magazynach apteki, przeniesienie baru i kaplicy do suteryny;
 • Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej;
 • Adaptacja pomieszczeń administracji dla potrzeb rehabilitacji;
 • Adaptacja pomieszczeń nieczynnej kuchni dla potrzeb Stacji dializ ze stacją uzdatniania wody;
 • Generalny remont oddziału, zmiana warunków lokalowych, przeniesienie Oddziału Medycyny Paliatywnej;
 • Adaptacja i modernizacja pomieszczeń Przychodni w Pruszczu;
 • Przebudowa pomieszczeń Sterylizatorni i Stacji Łóżek.

2) Zakup sprzętu medycznego:

 • Respirator stacjonarny;
 • Tomograf komputerowy;
 • Aparat EKG;
 • Ucyfrowienie RTG;
 • Lampa zabiegowa (2 szt.);
 • Defibrylator 12 odprowadzeniowy EKG;
 • Mikroskop;
 • Stół operacyjny;
 • Defibrylator AED.

Wskaźniki Projektu:

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2015)
a) Powierzchnia przebudowanych/rozbudowanych obiektów ochrony zdrowia – 2 071,35 m2
b) Liczba zakupionego sprzętu medycznego – 10 szt.
c) Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia – 1 szt.
d) Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia – 1 szt.
e) Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2016):

a) Średni czas oczekiwania na świadczone usługi medyczne – 2 568,00 godz.
b) Liczba osób korzystających z usług instytucji ochrony zdrowia – 113 225 osoby
c) Średni wiek aparatury medycznej – 5,50 lata
d) Liczba osób korzystających z zakupionego sprzętu – 47 517 osoby
e) Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem – 55 076 szt.
f) Liczba osób korzystających z przebudowanej/wybudowanej/ doposażonej infrastruktury instytucji ochrony zdrowia – 47 517 osoby

Źródła finansowania Projektu:

Wartość całkowita Projektu – 6 812 324,83 PLN
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 694 726,94 PLN (10,20%)
Budżet Państwa – 1 203 465,74 PLN (17,67%)
Wkład własny – 4 914 132,15 PLN (72,13%)

Okres realizacji Projektu: grudzień 2008 – wrzesień 2015