Poprawa jakości i dostępności do badań medycznych poprzez modernizację obiektów szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 -2013

Oś priorytetowa: 3 Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie:
3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Nr Projektu: RPKP.03.02.00-04-012/14

Umowa o dofinansowanie nr WP-II-W.433.3.24.2014 zawarta w Toruniu w dniu 4 listopada 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Nowym Szpitalem w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 9, 89-200 Szubin

Cele Projektu:

Cel główny: Podniesienie jakości i dostępu do badań i usług medycznych poprzez zwiększenie liczby wykonywanych badań zakupionych sprzętem medycznym w ramach projektu o 24,26 %  w 2015 roku w stosunku do roku poprzedniego.

Cele szczegółowe:

 • zadowalająca oferta świadczonych usług medycznych: skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania, skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów, wykonywanie kompleksowych badań medycznych, zwiększenie liczby pacjentów korzystających z usług Szpitala, wzrost poziomu usług medycznych na terenie powiatu nakielskiego wpływający na podniesienie poziomu życia jego mieszkańców;
 • zaopatrzenie w odpowiedni sprzęt medyczny;
 • dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawnych i poprawa ich stanu technicznego;
 • dostosowanie obiektów do efektywnego użytkowania sprzętu medycznego i obsługi pacjentów;
 • zadowalający poziom badań medycznych;
 • właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej, wysoki poziom komfortu pracy i wydajności personelu medycznego;
 • wzrost poziomu konkurencyjności Szpitala na rynku usług medycznych.

Zakres rzeczowy Projektu:

 1. Roboty budowlane:
  Modernizacja pomieszczeń poradni specjalistycznych w Nakle
  Modernizacja pomieszczeń na potrzeby poradni specjalistycznych w Szubinie
  Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szubinie wraz z utworzeniem stanowiska intensywnej terapii oraz odrębnego dostępu zewnętrznego do laboratorium
  Modernizacja Bloku Operacyjnego w Szubinie
  Modernizacja Oddziału Pediatrii w SzubinieŁączna powierzchnia przebudowanych obiektów – 1 974,00 m2
 2. Zakup sprzętu medycznego:
  Lampa szczelinowa – 1 szt.
  Lampa bezcieniowa – 1 szt.
  Perymetr automatyczny ( PTS 910) z komputerem – 1 szt.
  Wiertarka do zastosowania z konsolą sterującą z oprzyrządowaniem – 1 szt.
  Wózek reanimacyjny z defibrylatorem + kardiowersja – 2 szt.
  Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100 % – 2 szt.
  Kapnograf – 2 szt.
  Pompy infuzyjne – 12 szt.
  Mankiet do szybkich przetoczeń – 2 szt.
  Kardiomonitor – 2 szt.
  Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 2 szt.
  Sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi – 2 szt..
  Aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metoda nieinwazyjną – 2 szt.
  Pulsoksymetr – 2 szt.
  Materac do aktywnej regulacji temperatury pacjenta – 2 szt.
  Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym – 2 szt.
  Ucyfrowienie RTG – 2 szt.
  Shaver – 2 szt.
  Optyka artroskopowa – 2 szt.
  Opaska uciskowa do zabiegów ortopedycznych – 1 szt.
  Aparat RTG przyłóżkowy – 1 szt.
  Aparat USG przenośny – 1 szt.

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2015):
a) Liczba zakupionego sprzętu medycznego – 47 szt.
b) Powierzchnia przebudowanych/rozbudowanych obiektów ochrony zdrowia – 1 974,00 m2
c) Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia – 1 szt.
d) Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2016):
a) Średni czas oczekiwania na świadczone usługi medyczne – 168,00 godz.
b) Liczba osób korzystających z usług instytucji ochrony zdrowia – 95 600 osoby
c) Średni wiek aparatury medycznej – 1,090 lata
d) Liczba osób korzystających z zakupionego sprzętu – 11 700 osoby
e) Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem – 13 820 szt.
f) Liczba osób korzystających z przebudowanej/wybudowanej/ doposażonej infrastruktury instytucji ochrony zdrowia – 67 860 osoby

Źródła finansowania Projektu:

Wartość całkowita Projektu – 7 248 073,19 PLN
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 790 491,64 PLN (24,70%)
Budżet Państwa – 2 436 832,30 PLN (33,62%)
Wkład własny – 3 020 749,25 PLN (41,68%)

Okres realizacji Projektu: kwiecień 2010 – grudzień 2015