Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Lokalizacja:

Zakład zlokalizowany jest na drugim piętrze, w przytulnych, nowo wyremontowanych wnętrzach stwarzających domową atmosferę.

Numer/numery telefonów:

 • Kierownik ZOL – 41 240 2136
 • dyżurka pielęgniarska – 41 240 2135
Kierownik ZOL – Agnieszka Pyśk

Zakres świadczeń:

Zapewniamy opiekę osobom, które zakończyły leczenie szpitalne jednak wymagają dalszej hospitalizacji ze względu na stan zdrowia potrzebują profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Pacjentom zapewniamy fachową pomocą lekarską i pielęgniarską, opiekę psychologa, logopedy oraz fizjoterapeuty. Pod nadzorem wykwalifikowanej kadry medycznej prowadzona jest terapia zajęciowa oraz rehabilitacja.

Przyjęcie na oddział:

Podstawą skierowania pacjenta do Zakładu jest:

 • wniosek lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych,
 • wywiad pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthel,
 • skierowanie do zol

Do przyjęcia wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie skierowania do ZOL
 • skierowanie do ZOL
 • wywiad pielęgniarski  i zaświadczenie lekarskie
 • Karta oceny Świadczeniobiorcy wg skali Barthel

Ponadto świadczeniobiorca załącza  następujące dokumenty:

 • kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość dochodu świadczeniobiorcy (decyzję organu rentowego albo emerytalno -rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej;  decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy) – (oryginał do wglądu)
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: osoby nieubezpieczone – kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)
 • kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta, w tym karty leczenia szpitalnego zawierające podstawowe badania laboratoryjne (morfologia z rozmazem. poziom glukozy, jonogram, kreatynina, badanie ogólne moczu co najmniej z ostatniego kwartału)
 • dokumenty niezbędne w przypadku żywienia inną drogą niż naturalną dietą przemysłową: (karta kwalifikacji do  żywienia  dojelitowego i pozajelitowego dla dorosłych
 • zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym o profilu ogólnym (w przypadku chorób współistniejących, tj. otępienie, zaburzenia  psychiczne, zaburzenia zachowania itp.)oraz możliwości wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo leczniczym-zaświadczenie lekarskie o braku możliwości złożenia podpisu;

Zgodę na przyjęcie pacjenta do zakładu opiekuńczo-leczniczego może wyrazić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. W przypadku gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie pozwala na świadome wyrażenie zgody na przyjęcie do zakładu, a osoba ta nie posiada przedstawiciela ustawowego, wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla udzielania zgody na wykonywanie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.

Dokumentacja niezbędna do wypełnienia dostępna jest u Kierownika Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego.

Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach.

Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz uzależnieniem

O fakcie zakwalifikowania do Zakładu oraz przybliżonym terminie przyjęcia pacjent jest informowany telefonicznie. Pacjenci są przyjmowani po dokonaniu kwalifikacji zgodnie z kolejnością zgłoszenia.

Dokładny termin (dzień, godzina) przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ustala kierownik Zakładu telefonicznie z pacjentem lub jego opiekunem.