Pracownia Rehabilitacji

Lokalizacja:

Olkusz , al 1000-lecia 13

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta, poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00
tel. 41 240 0000
Kierownik Działu Fizjoterapii – Ewa Halkiewicz, specjalista fizjoterapii

Gabinety czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 20.00

Zakres świadczeń:

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawy jakości życia.

Dział Fizjoterapii realizuje zabiegi z zakresu:

Fizjoterapii:

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • diadynamik
 • prądy interferencyjne
 • TENS
 • elektrostymulacja
 • prądy Kotza
 • tonoliza
 • pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości
 • ultradźwięki
 • fonoforeza
 • laser punktowy
 • naświetlania IR

Kinezyterapii: 

 • leczenie z wykorzystaniem różnych form ruchu, dobranych do potrzeb danego pacjenta

Masaż Klasyczny

Drenaż limfatyczny

Uwaga

W ramach kontraktu z NFZ w Nowym Szpitalu w Olkuszu Dział Fizjoterapii, realizuje leczenie w warunkach ambulatoryjnych oraz w domu pacjenta. Skierowanie na fizjoterapię może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjent powinien w ciągu 30 dni od daty wystawienia zarejestrować skierowanie w rejestracji Działu Fizjoterapii (główna rejestracja w Nowym Szpitalu – poziom 0).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkuszi współadministratora Grupę Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653, w celu przeprowadzenia rejestracji na wizytę u lekarza.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO); (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusza współadministratorem jest Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iodo@nowyszpital.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. h RODO;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz laboratoria analityczne i inne podmioty, w tym podmioty lecznicze, z którym Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi administracyjnej, informatycznej, rozliczeniowej i związanej ubezpieczeniem społecznym;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym przez okres 20 lat, bądź, w przypadku zgonu pacjenta – 30 lat;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa.

Wysłanie poniższego formularza poprzez przyciśnięcie przycisku “wyślij” jest równoznaczne z przeczytaniem i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Formularz kontaktowy:

  Wizyta pierwszorazowaKontynuacja leczenia