Zakład opiekuńczo-leczniczy

Lokalizacja:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kostrzynie nad Odrą liczy 50 łóżek. Znajduje się na  parterze budynku szpitala z dostępem do tarasu na całej długości zakładu. Posiada 16 sal chorych, w tym sale jedno, dwu, trzy i czteroosobowe  z  pełnym wyposażeniem. Teren wokół szpitala otoczony jest lasem i pięknym drzewostanem.

Informujemy, że w związku z ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej istnieje możliwość kontaktu audio-video z pacjentami zakładu opiekuńczo-leczniczego za pomocą aplikacji WhatsApp, pod numerem 538 552 385

Numery telefonów:

 • 41 240 18 90
 • Kierownik ZOL – 41 240 18 91
 • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 18 92
 • Dyżurka pielęgniarek – 41 240 18 94
 • Gabinet zabiegowy – 41 240 18 95
 • Sekretariat – 41 240 18 96
Kierownik ZOL – Krystyna Ciesielska
Pielęgniarka oddziałowa – Dorota Turowska, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Zakres świadczeń:

Zapewniamy opiekę pacjentom, którzy zakończyli leczenie szpitalne jednak wymagają dalszej hospitalizacji ze względu na stan zdrowia i konieczność stałego nadzoru lekarskiego oraz potrzebują profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Pod okiem wyszkolonej kadry prowadzana jest rehabilitacja oraz terapia zajęciowa. Pacjenci mają zagwarantowane konsultacje z zakresu neurologii i psychiatrii.

Do zadań Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy:

 • opieka lekarska
 • całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • leczenie farmakologiczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki w warunkach domowych,
 • zapobiegnie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • prowadzenie terapii zajęciowej, usprawnienie i rehabilitacja lecznicza,
 • edukacja zdrowotna.

Zasady przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Lecznieczego:

Podstawą skierowania pacjenta do Zakładu jest:
 • skierowanie  lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych,
 • wywiad pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthel,
Do przyjęcia wymagane są następujące dokumenty:
 • wniosek o wydanie skierowania do ZOL
 • skierowanie do ZOL
 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 • Karta oceny Świadczeniobiorcy wg skali Bartel
Dodatkowe dokumenty:
 • kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu)
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: osoby nieubezpieczone – kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy  – do wglądu
 • kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta, w tym karty leczenia szpitalnego zawierające podstawowe badania laboratoryjne (morfologia . poziom glukozy, jonogram, mocznik, kreatynina, kał na nosicielstwo 3x, Hbs ( co najmniej z ostatniego miesiąca) oraz Rtg kl. piersiowej ( z ostatniego roku )
 • zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym o profilu ogólnym (w przypadku chorób współistniejących, tj. otępienie, zaburzenia  psychiczne, zaburzenia zachowania itp.)oraz możliwości wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo leczniczym – (zaświadczenie lekarskie o braku możliwości złożenia podpisu)